A A A

Realizarea achiziţiilor publice de bunuri si servicii

13 Iunie 2017 | 11

DOCUMENTAŢIA STANDARD

pentru realizarea achiziţiilor publice

de bunuri si servicii

 

Obiectul achiziţiei:               Computer de birou ,Computer portabil

Cod CPV:                             30213100-6; 30213300-8

Autoritarea Contractantă:    Curtea de Apel Bălţi

Procedura achiziţiei:            Licitaţia publica

Licitaţia Nr.

230/17

din

”20” iunie  2017

ora

11:00

Nr. BAP

43/2017

din

”30”mai  2017

 

 

Data deschiderii:

”20” iunie  2017

ora

11:00

 

        

 

                                                                                                                               I.            SECTIUNEA 1

INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANŢI (IPO)

[Notă: nu va fi modificată de către Autoritatea Contractantă!]

A.     Dispozitii generale

1.            Scopul licitaţiei

1.1.Autoritatea contractantă, indicată în Fişa de date a achiziţiei (FDA 1.1.),emite Documentele de atribuire în vederea furnizării de bunuri/servicii, după cum este specificat în FDA 2 Listă bunuri/servicii si specificatii tehnice. Obiectul şi numărul licitaţiei sînt specificate în FDA 1.2.-1.3.

2.            Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie

2.1.Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică sînt:

a.    libera  concurenţă;

b.    eficienţa utilizării fondurilor publice;

c.     transparenţa;

d.    tratamentul egal;

e.    protectia mediului;

f.      respectarea ordinii de drept;

g.    confidenţialitatea.

3.            Legislaţia aferentă procedurii de achizitie

3.1Atribuirea contractului de achiziţie publică se realizează în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative în vigoare în Republica Moldova:

a.        Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice.

4.            Sursa de finanţare

4.1. Autorităţii contractante i-au fost alocaţi bani publici, după cum este indicat în FDA 1.7 pentru plăţi conform contractului pentru care acest document de atribuire este emis.

5.            Participanţii la licitaţie

5.1.   Participant la licitaţie poate fi orice operator economic cu statut de întreprinzător, rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică, care are dreptul de a participa, în condiţiile Legiinr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice, la procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice.

5.2.   Participantul la licitaţie poate fi persoană fizică sau juridică, companie, asociaţie sau orice combinaţie legală a acestora, care a fost invitată să participe la procedura de achiziţii publice sau doreşte să participe, sau depune ofertă în urma anuntului de participare.

5.3.   Întreprinderile de stat ale Republicii Moldova pot participa la procedura de achizitie doar în cazul în care demonstrează că sînt autonome din punct de vedere juridic şi financiar.

5.4.  Ofertantul depune o declaraţie potrivit formularului din  secţiunea a 3-a (F3.4), referitor la faptul că acesta (inclusiv membrii Asociatiei) nu este în conflict de interes privind participarea lui la licitaţie, şi anume: (i) nu este asociat şi nici nu a fost asociat în trecut, în mod direct sau indirect, cu vreun consultant sau altă entitate care a pregătit specificaţiile şi alte documente aferente acestei licitaţii; şi (ii) depune doar o singură ofertă, cu excepţia ofertelor alternative conform articolului IPO22 (aceasta nu restrînge participarea subcontractorilor în mai multe oferte). 

5.5.Ofertantul nu este admis la licitaţie în cazul în care acesta este inclus în Lista de interdicţie a operatorilor economici, conform prevederilor articolului IPO39.

5.6.Dreptul de participare la procedurile de atribuire a contractelor  de achizitii publice este rezervat de către Guvern, după cum este stipulat în FDA 1.14., atelierelor protejate n care majoritatea angajaţilor implicaţi sînt persoane cu dizabilităţi care, prin natura sau gravitatea deficienţelor lor, nu pot desfăşura o activitate profesională în condiţii normale.

6.            Cheltuielile de participare la licitaţie

6.1.Ofertantul suportă toate costurile legate de pregătirea şi înaintarea ofertei, iar autoritatea contractantă nu poartă nici o responsabilitate pentru aceste costuri, indiferent de desfăşurarea sau rezultatul procedurii de licitaţie.

7.            Limba de comunicare în cadrul licitaţiei

7.1.Oferta, documentele legate de atribuire şi toată corespondenţa dintre ofertant şi autoritatea contractantă vor fi întocmite în limba de stat. Documentele justificative şi literatura de specialitate tipărită, care fac parte din ofertă, pot fi în altă limbă, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba de stat, cu excepţia cazurilor în care acest lucru este permis în FDA1.12. 

8.            Secţiunile Documentelor de atribuire

8.1.Documentele de atribuire includ toate secţiunile indicate mai jos şi trebuie citite în conjuncţie cu orice modificare conform articolului IPO9.

Secţiunea 1. Instrucţiuni pentru ofertanţi (IPO)

Secţiunea a 2-a. Fişa de date a achiziţiei (FDA)

Secţiunea a 3-a. Formulare pentru depunerea ofertei

Secţiunea a 4-a. Caietul de sarcini. Specificatii tehnice si pret.

Secţiunea a 5-a. Formular de contract

9.            Clarificarea şi modificarea documentelor de atribuire

9.1.Participantul care solicită clarificări asupra documentelor de atribuire va contacta autoritatea contractantă, în scris, la adresa specificată în FDA1.13. Autoritatea contractantă va răspunde în scris la orice cerere de clarificare, înainte de termenul-limită pentru depunerea ofertelor. Autoritatea contractantă va transmite copii ale răspunsului tuturor participanţilor care au obţinut documentele de atribuire direct de la aceasta, incluzînd o descriere a cererii, dar fără identificarea sursei.

9.2.În orice moment, înainte de termenul-limită de depunere a ofertelor, autoritatea contractantă poate modifica documentele de atribuire. Orice modificare, efectuată în scris, va constitui parte componentă a documentelor de atribuire şi va fi comunicată imediat, în scris, tuturor participanţilor care au obţinut documentele de atribuire direct de la autoritatea contractantă după aprobarea Agentiei Achizitii Publice.

10.       Practicile de corupere şi alte practici interzise

10.1.   Guvernul solicită ca autorităţile contractante şi participanţii la licitaţiile publice să respecte cele mai înalte standarde ale eticii de conduită în desfăşurarea şi implementarea proceselor de achiziţii, precum şi în executarea contractelor finanţate din banii publici.

10.2.   În conformitate cu prevederile punctului IPO10.1, în cazul în care Agenţia Achiziţii Publice sau autoritatea contractantă va depista că ofertantul a fost implicat în practicile descrise în punctul IPO10.3 în cadrul procesului de concurenţă pentru contractul de achiziţie publică sau pe parcursul executării contractului, aceasta:

a.  va exclude ofertantul din procedura respectivă de achiziţie prin includerea lui în Lista de interdicţie, conform prevederilor Regulamentului cu privire la Lista de interdictie a operatorilor economici; sau

b.va întreprinde orice alte măsuri prevăzute în articolul 40 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice.

a.       În vederea aplicării prevederilor acestui punct, nu se permit următoarele acţiuni în cadrul procedurilor de achiziţie şi executării contractului:

c.  promisiunea, oferirea sau darea unei persoane cu funcţie de răspundere, personal sau prin mijlocitor, de bunuri sau servicii, sau a oricărui alt lucru de valoare, pentru a influenţa acţiunile unei alte părţi;

d.orice acţiune sau omisiune, inclusiv interpretare eronată, care, conştient sau din neglijenţă, induce în eroare sau tinde să inducă în eroare o parte pentru obţinerea unui beneficiu financiar sau de altă natură ori pentru a evita o obligaţie;

e.  înţelegerea interzisă de lege, între două sau mai multe părţi, realizată în scopul coordonării comportamentului lor la procedurile de achiziţii publice;

f.   deteriorarea sau prejudicierea, direct sau indirect, a oricărei părţi sau a proprietăţii acestei părţi, pentru a influenţa în mod necorespunzător acţiunile acesteia;

g.  distrugerea intenţionată, falsificarea, contrafacerea sau ascunderea materialelor de evidenţă ale investigării, sau darea unor informaţii false anchetatorilor, pentru a împiedica esenţial o anchetă condusă de către organele de resort în vederea identificării unor practici descrise mai sus; precum şi ameninţarea, hărţuirea sau intimidarea oricărei părţi pentru a o împiedica să divulge informaţia cu privire la chestiuni relevante anchetei sau să exercite ancheta.

10.3.   Personalul autorităţii contractante va avea obligaţii egale cu privire la excluderea practicilor de constrîngere pentru obţinerea beneficiilor personale în legătură cu desfăşurarea achiziţiilor publice.

B.            Criterii de calificare

11.       Criterii generale

11.1.   Pentru constatarea datelor de calificare în cadrul procedurilor de achiziţii publice, operatorul economic va prezenta documentele, eliberate de autorităţile competente stabilite de autoritatea contractantă în cadrul procedurilor de achiziţie publică. În dependentă de specificul achizitiei si procedura aleasă, autoritatea contractanta are obligatia de a stabili pentru fiecare procedură în parte criteriile de calificare cît si documentele suport necesare a fi prezentate de către operatorii economici.

11.2.   Autoritatea contractantă va aplica criterii si cerinte de calificare numai referitoare la:

a) situaţia personală a ofertantului sau ofertantului;

b) capacitatea de exercitare a activităţii profesionale;

c) situaţia economică şi financiară;

d) capacitatea tehnică şi/sau profesională;

e) standarde de asigurare a calităţii;

f) standarde de protecţie a mediului

12.       Situatia personală a ofertantului

12.1.   Orice operator economic, rezident sau nerezident, are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie  publică.

12.2.   Va fi exclus de la procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice orice ofertant sau candidat despre care are cunoştinţă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărîrea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru participare la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, pentru fraudă şi/sau pentru spălare de bani.

12.3.   Va fi exclus de la procedura pentru atribuire a contractului de achiziţie publică, şi respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricare dintre următoarele situaţii:

a.       a intrat în faliment ca urmare a hotărîrii judecătoresti;

b.      nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în ţara în care este stabilit;

c.       a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărîrea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională;

d.      prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie.

e.       este inclus în Lista de interdicţie a operatorilor economici.

12.4.   Autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute mai sus orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă.

12.5.   În ceea ce priveşte cazurile menţionate la alin. IPO12.3, în conformitate cu legislaţia internă a statului în care sunt stabiliţi ofertanţii, aceste solicitări se referă la persoane fizice şi persoane juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce priveşte ofertantul.

12.6.   În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevăzute la IPO12.4sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la alin. IPO12.1 si IPO12.3, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.

13.       Capacitatea de exercitare a activitătii profesionale

13.1.   Autoritatea contractantă solicită oricărui ofertant să prezinte  dovada din care să rezulte o formă de înregistrare ca persoană juridică, capacitatea legală de a furniza/presta bunuri/servicii, în conformitate cu prevederile legale din tara în care este stabilit.

14.       Situaţia economică şi financiară

14.1.   Capacitatea economică şi financiară se realizează, după caz, prin prezentarea unuia sau mai multor documente relevante, cum ar fi:

a.       declaraţii bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional;

b.      raport financiar sau, în cazul în care publicarea acestor rapoarte este prevăzută de legislaţia ţării în care este stabilit ofertantul, extrase de raport financiar;

c.       declaraţii privind cifra de afaceri globală sau, dacă este cazul, privind cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioadă anterioară, care vizează activitatea din cel mult ultimii trei ani, în măsura în care informaţiile respective sunt disponibile; în acest ultim caz autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare şi data la care operatorul economic a fost înfiinţat sau şi-a început activitatea comercială.

15.       Criterii de capacitate financiară

15.1.   Ofertantul va dispune de un nivel minim de capacitate financiară pentru a se califica cerinţelor de îndeplinire a contractului:

a.       realizarea satisfăcătoare a unei livrări de bunuri si/sau prestări de servicii similare pe parcursul unei perioade specificate în FDA, în care valoarea unui contract individual a  constituit suma stabilită în FDA 3.6; şi

b.      disponibilitate de bani lichizi sau de capital circulant, sau de resurse creditare de la o bancă, conform FDA 3.4.

16.       Capacitate tehnică si/sau profesională

16.1.   În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de furnizare, în scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale a ofertanţilor, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcţie de specificul, de cantitatea şi de complexitatea produselor ce urmează să fie furnizate şi numai în măsura în care aceste informaţii sunt relevante pentru îndeplinirea contractului, următoarele:

a.       o listă a principalelor livrări de produse similare efectuate în ultimii 3 ani, conţinînd valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. Livrările de produse se confirmă prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat şi, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obţinerii unei certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea livrărilor de produse se realizează printr-o declaraţie a operatorului economic;

b.      o declaraţie referitoare la echipamentele tehnice şi la măsurile aplicate în vederea asigurării calităţii, precum şi, dacă este cazul, la resursele de studiu şi cercetare;

c.       informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obţinut de către ofertant, în special pentru asigurarea controlului calităţii;

d.      certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea produselor, identificată clar prin referire la specificaţii sau standarde relevante;

e.       mostre (în măsura în care necesitatea prezentării este justificată), descrieri şi/sau fotografii a căror autenticitate trebuie să poată fi demonstrată în cazul în care autoritatea contractantă solicită acest lucru.

16.2.   În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de servicii, în scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale a ofertanţilor/candidaţilor, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcţie de specificul, de volumul şi de complexitatea serviciilor ce urmează să fie prestate şi numai în măsura în care aceste informaţii sunt relevante pentru îndeplinirea contractului, următoarele:

a.       o listă a principalelor servicii similare prestate în ultimii 3 ani, conţinînd valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. Prestările de servicii se confirmă prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul privat beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat şi, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obţinerii unei certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea prestărilor de servicii se realizează printr-o declaraţie a operatorului economic;

b.      o declaraţie referitoare la echipamentele tehnice şi la măsurile aplicate în vederea asigurării calităţii, precum şi, dacă este cazul, la resursele de studiu şi cercetare;

c.       informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obţinut de către ofertant, în special pentru asigurarea controlului calităţii;

d.      informaţii referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea personalului de conducere, precum şi ale persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului de servicii;

e.       o declaraţie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat şi al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani;

f.       dacă este cazul, informaţii privind măsurile de protecţie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de servicii;

g.      informaţii referitoare la utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de servicii;

h.      informaţii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenţia să o subcontracteze.

16.3.   Capacitatea tehnică şi profesională a ofertantului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant şi persoana respectivă.

17.       Criterii de experientă

17.1.   Ofertantul va dispune de un nivel minim de experienţă în livrarea bunurilor şi/sau prestarea serviciilor pentru a se califica cerinţelor de îndeplinire a contractului:

a.experienţă specifică în livrarea bunurilor şi/sau prestarea serviciilor similare, specificat în FDA 3.6.;

b.capacitate minimă de producere sau echipamentele si/sau capacitate minimă profesională specificate în FDA 3.7.

18.       Standarde de asigurare a calităţii si de protectie a mediului.

18.1.   Autoritatea contractantă solicită oricărui ofertant să prezinte documente care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de asigurare a calităţii si de protecţie a mediului.

19.       Calificarea candidatilor în cazul asocierii

19.1.   În cazul unei asocieri, cerintele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare si selectie referitoare la capacitatea de exercitare a activitătii profesionale si cele referitoare la situatia personală trebuie îndeplinite de către fiecare asociat. Criteriile referitoare la situatia economică si financiară si cele referitoare la capacitatea tehnică si profesională pot fi îndeplinite prin cumul proportional sarcinilor ce revin fiecărui asociat. Criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare va fi  valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii. În cazul unei asocieri, cerintele privind standardele asigurare a calitătii si protectie a mediului, trebuie îndeplinite de fiecare membru al asocierii. În ceea ce priveste experienta similară, pentru a se califica conform cerintelor stabilite, cel putin unul din asociati urmează să întrunească cerinta dată, iar ceilalti asociati proportional sarcinilor ce revin fiecărui asociat.

C.            Pregătirea ofertelor

20.       Documentele ce constituie oferta

20.1.   Oferta va cuprinde următoarele:

a.       Formularul ofertei (F3.1);

b.      Garanţia pentru  ofertă (F3.2) în original;

c.       Caietul de sarcini. Specificaţii tehnice si pret (F4.1 si F4.2.);

d.      Formularul informativ despre ofertant (F3.3), inclusiv toate certificatele şi documentele enumerate în FDA 3;

e.       Declaratia privind conduita etică si neimplicarea în practici frauduloase si de corupere (F.3.4);

f.       orice alt document cerut în FDA.

20.2.   Toate documentele menţionate la literele a), b) şi c) ale punctului IPO20.1 vor fi completate fără nici o modificare sau abatere de la original, spaţiile goale fiind completate cu informaţia solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor poate atrage respingerea ofertei ca fiind necorespunzătoare.

21.       Documente pentru demonstrarea conformităţii bunurilor şi serviciilor

21.1.   Pentru a stabili conformitatea bunurilor/serviciilor cu cerinţele documentelor de atribuire, ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, dovezi documentare ce atestă faptul că bunurile se conformează condiţiilor de livrare, specificaţiilor tehnice şi standardelor specificate în secţiunea a 4-a – Caietul de sarcini.

21.2.   Pentru a demonstra conformitatea tehnică a bunurilor şi serviciilor propuse, cantităţilor propuse şi a termenelor de livrare, ofertantul va completa Formularul Specificaţii tehnice (F4.1) si Specificaţii de pret (F4.2). De asemenea, ofertantul va include literatură de specialitate, desene, extrase din cataloage şi alte date tehnice justificative.

22.       Principiul unei singuri oferte. Oferte alternative

22.1.   Ofertantul va depune doar o singură ofertă, individual sau în calitate de membru al Asociatiei. Toate ofertele cu participarea unui ofertant care depune sau participă la mai multe oferte vor fi respinse (aceasta nu se referă la participarea subcontractorilor în mai multe oferte). Ofertele alternative nu vor fi acceptate, cu excepţia cazurilor în care acest lucru este permis în FDA 4.1.

23.       Garanţia pentru ofertă

23.1.   Ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, o Garanţie pentru ofertă (F3.2), după cum este specificat în FDA 4.2.

23.2.   Garanţia pentru ofertă va fi în suma specificată în FDA 4.3, în lei moldoveneşti, emisă de o bancă licenţiată şi va fi:

a.       în formă de garanţie bancară de la o instituţie bancară, valabilă pentru perioada de valabilitate a ofertei sau altă perioadă prelungită, după caz, în conformitate cu punctul IPO25.2; sau

b.      transfer pe contul autorităţii contractante; sau

c.       alte forme acceptate de autoritatea contractantă, specificate în FDA 4.2.

23.3.   Dacă o garanţie pentru ofertă este cerută în conformitate cu  punctul IPO23.1, orice ofertă neînsoţită de o astfel de garanţie pregătită în modul corespunzător va fi respinsă de către autoritatea contractantă ca fiind necorespunzătoare.

23.4.   Garanţia pentru ofertă a ofertanţilor necîştigători va fi restituită imediat de la producerea oricărui din următoarele  evenimente:

a) expirarea termenului de valabilitate a garanţiei pentru ofertă;

b) încheierea unui contract de achiziţii publice şi depunerea garanţiei de bună execuţie a contractului, dacă o astfel de garanţie este prevăzută în documentaţia de atribuire;

c) suspendarea procedurii de licitaţie fără încheierea unui contract de achiziţii publice;

d) retragerea ofertei înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, în cazul în care documentaţia de atribuire nu prevede inadmisibilitatea unei astfel de retrageri.

23.5.   Garanţia pentru ofertă poate fi reţinută:

a)             dacă un ofertant îşi retrage sau îşi modifică oferta în timpul perioadei de valabilitate a ofertei specificate de către ofertant în Formularul ofertei, cu excepţia cazurilor prevăzute în punctul IPO25.2; sau

b)             dacă ofertantul cîştigător refuză:

-                 să depună Garanţia de bună execuţie conform punctului IPO48;

-                 să semneze contractul conform punctului IPO49.

23.6.   Garanţia pentru ofertă prezentată de Asociatie trebuie să fie în numele Asociatiei care depune oferta. Dacă Asociatia nu a fost constituită juridic la momentul licitaţiei, Garanţia pentru ofertă va fi în numele tuturor membrilor intenţionaţi.

24.       Preţuri

24.1.   Preţurile indicate de către ofertant în Formularul ofertei(F3.1) şi în Specificaţiile de pret (F4.2) se vor conforma cerinţelor specificate mai jos.

24.2.   Toate loturile şi poziţiile trebuie enumerate şi evaluate separat în Specificaţiile tehnice (F4.1) si Specificatiile de pret (F4.2).

24.3.   Preţul ce urmează a fi specificat în Formularul ofertei va constitui suma totală a ofertei, inclusiv TVA.

24.4.   Termenii Incoterms, cum ar fi EXW, CIP, DDP şi alţi termeni similari, vor fi supuşi regulilor prevăzute în ediţia curentă a Incoterms, publicată de către Camera Internaţională de Comerţ, după cum este menţionat în FDA 4.4.

24.5.   Preţurile vor fi indicate după cum este arătat în Specificaţiile de pret (F4.2).

24.6.   Autoritatea contractantă va efectua achitări conform metodologiei si conditiilor indicate în FDA 4.7.

25.       Termenul de valabilitate a ofertelor

25.1.   Ofertele vor rămîne valabile pe parcursul perioadei specificate în FDA 4.8. de la data-limită de depunere a ofertei stabilită de autoritatea contractantă. O ofertă valabilă pentru un termen mai scurt va fi respinsă de către autoritatea contractantă ca fiind necorespunzătoare.

25.2.   În cazuri excepţionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, autoritatea contractantă poate cere ofertanţilor să extindă perioada de valabilitate a ofertelor lor, cu maximum 60 zile de la termenul iniţial. Solicitarea şi răspunsurile vor fi făcute în scris. În cazul în care se cere o garanţie pentru ofertă în cadrul licitaţiei, conform prevederilor punctului IPO23, aceasta de asemenea va fi extinsă pentru perioada corespunzătoare. Un ofertant poate refuza solicitarea de extindere fără a pierde garanţia pentru ofertă. Ofertanţilor ce aprobă solicitarea de extindere nu li se va cere şi nu li se va permite să modifice ofertele.

26.       Valuta ofertei

26.1.   Preţurile pentru bunurile şi serviciile solicitate vor fi indicate în lei moldoveneşti, cu excepţia cazurilor în care FDA 4.9. prevede altfel.

27.       Formatul şi semnarea ofertei

27.1.   Ofertantul va pregăti originalul documentelor ce cuprind oferta, după cum este descris în punctul IPO20.

27.2.   Oferta va fi tipărită sau scrisă cu cerneală care nu poate fi ştearsă şi va fi semnată de către persoana autorizată să semneze în numele ofertantului. Această autorizare va fi efectuată în formă de scrisoare de delegare/împuternicire, care se ataşează la Formularul informativ despre ofertant (F3.3). Numele şi funcţia fiecărei persoane ce semnează scrisoarea de delegare/împuternicire se va tipări sub semnătura respectivă. Toate paginile ofertei vor fi numerotate succesiv şi semnate/notate cu iniţiale de către persoana ce semnează oferta cu atasarea a borderoului documentelor continute în ofertă.

27.3.   Orice înscrieri suplimentare, ştersături sau suprascrieri vor fi valabile doar dacă sînt semnate sau parafate de către persoana autorizată să semneze oferta.

D.           Depunerea si deschiderea ofertelor

28.       Depunerea, sigilarea şi marcarea ofertelor

28.1.   Ofertanţii pot să depună ofertele prin intermediul serviciilor poştale sau personal. Ofertanţii vor depune separat oferta financiară si oferta tehnică, incluisv dacă se permite conform prevederilor FDA4.1. ofertele alternative, în plicuri sigilate, marcîndu-le în mod corespunzător. Plicurile cu oferta financiară, tehnică si după caz alternativă vor fi plasate într-un singur plic sigilat.

28.2.   Plicul va contine:

a)             numele şi adresa ofertantului;

b)             adresa  autorităţii contractante în conformitate cu punctul FDA5.2.;

c)             numărul licitaţiei, conform punctului FDA1.3., şi orice semne adiţionale de identificare, dacă este specificat în FDA5.1.;

d)            o avertizare să nu fie deschise înainte de ora şi data deschiderii ofertelor, în conformitate cu punctul FDA5.3.

28.3.   Dacă plicurile nu sînt sigilate şi marcate conform cerinţelor de mai sus, autoritatea contractantă nu îşi va asuma responsabilitatea pentru plasarea lor incorectă sau deschiderea înainte de termen a ofertei.

29.       Termenul limita de depunere a ofertelor

29.1.   Ofertele se vor primi de către autoritatea contractantă nu mai tîrziu de data şi ora specificate în FDA5.2. Autoritatea contractantă poate, la discreţia sa, să extindă termenul-limită de depunere a ofertelor prin modificarea documentelor de atribuire în conformitate cu punctul IPO9, caz în care toate drepturile şi obligaţiile autorităţii contractante şi ale ofertanţilor vor fi supuse ulterior termenului-limită prelungit.

30.       Oferte întîrziate

30.1.   Autoritatea contractantă nu va lua în considerare nici o ofertă depusă după expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor, în conformitate cu punctul FDA5.2. Orice ofertă primită de către autoritatea contractantă după termenul-limită de depunere a ofertelor va fi înregistrată în modul corespunzător şi restituită ofertantului fără a fi deschisă, cu consemnarea în procesul-verbal de deschidere.

31.       Modificarea, substituirea şi retragerea ofertelor

31.1.   Un ofertant poate retrage, substitui sau modifica oferta sa după ce a fost depusă doar pînă la termenul-limită de depunere a ofertelor prin trimiterea unei notificări în scris, în conformitate cu punctul IPO27, semnată în modul corespunzător de către un reprezentant autorizat şi incluzînd o copie a scrisorii de delegare/împuternicire, în conformitate cu punctul IPO27.2. Substituirea sau modificarea corespunzătoare a ofertei trebuie să fie însoţită de o notificare în scris. În cazul retragerii ofertei, aceasta se va face printr-o scrisoare autorizată din partea ofertantului.

31.2.   Ofertele care se solicită a fi retrase în conformitate cu punctul IPO31.1 vor fi înapoiate la momentul solicitării ofertantului, fără a fi deschise.

31.3.   Nici o ofertă nu poate fi retrasă, substituită sau modificată în perioada dintre termenul de deschidere a ofertelor şi expirarea perioadei de valabilitate a ofertei sub sanctiunea retinerii garantiei pentru ofertă.

32.       Deschiderea ofertelor

32.1.   Autoritatea contractantă va deschide ofertele în public la adresa, data şi ora specificate în FDA 5.3.

32.2.   Toate plicurile vor fi deschise unul cîte unul, citind:

a.       numele ofertantului şi dacă există vreo modificare a ofertei;

b.      preţurile ofertei, pe lot şi total, şi ofertele alternative;

c.       prezenţa Garanţiei de ofertă, dacă se aplică;

d.      documentele prezentate de ofertant.

Nu va fi respinsă nici o ofertă  în cadrul procedurii de deschidere, cu excepţia ofertelor întîrziate, în conformitate cu punctul IPO30.1.

32.3.   Autoritatea contractantă va întocmi un proces-verbal de deschidere a ofertelor şi, la solicitarea reprezentanţilor operatorilor economici prezenţi la şedinţa de deschidere, îl va înainta acestora spre contrasemnare. O copie a procesului-verbal va fi distribuită, la solicitare, ofertanţilor care au depus ofertele la timp.

32.4.   Formularul ofertei(F3.1) şi Formularul Specificatii tehnice (F4.1) si Formularul Specificatii de pret (F4.2), care reprezintă valoarea financiară a propunerii, vor fi contrasemnate de către toţi membrii grupului de lucru.

E.            Evaluarea si compararea ofertelor

33.       Confidenţialitate

33.1.   Informaţiile ce ţin de examinarea, evaluarea, compararea ofertelor nu vor fi dezvăluite ofertanţilor sau altor persoane ce nu sînt oficial implicate în acest proces, pînă la momentul înregistrării contractului în modul stabilit.

33.2.   Orice acţiuni ale unui ofertant de a influenţa autoritatea contractantă în examinarea, evaluarea, compararea ofertelor sau în luarea deciziilor de adjudecare a contractului pot avea drept consecinţă respingerea ofertei acestuia.

34.       Clarificarea ofertelor

34.1.   Autoritatea contractantă poate, la discreţia sa, să ceară oricăruia dintre ofertanţi o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea, compararea ofertelor. Nu vor fi solicitate, oferite sau permise schimbări în preţurile sau în conţinutul ofertei, cu excepţia corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor, în conformitate cu punctul IPO35.

34.2.   În cazul în care ofertantul nu oferă autorităţii contractante clarificările solicitate în timpul stabilit în cererea de clarificare (cu condiţia că recepţionarea acestei cereri a fost confirmată de către ofertant), oferta respectivă poate fi respinsă.

35.       Determinarea conformităţii ofertelor

35.1.   Aprecierea corespunderii unei oferte de către autoritatea contractantă urmează a fi bazată pe conţinutul ofertei.

35.2.   Se consideră conformă cerinţelor oferta care corespunde tuturor termenilor, condiţiilor şi specificaţiilor din documentele de atribuire, neavînd abateri esenţiale sau avînd doar abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ofertei. O abatere se va considera ca fiind neînsemnată dacă:

a.       nu afectează în orice mod substanţial sfera de acţiune, calitatea sau performanţa bunurilor şi/sau a serviciilor specificate în contract; 

b.      nu limitează în orice mod substanţial drepturile autorităţii contractante sau obligaţiile ofertantului conform contractului; 

c.       nu ar afecta într-un mod inechitabil poziţia competitivă a altor ofertanţi ce prezintă oferte conforme cerinţelor.

35.3.   Dacă o ofertă nu este conformă cerinţelor din documentele de atribuire, ea va fi respinsă de către autoritatea contractantă şi nu poate fi făcută corespunzătoare ulterior de către ofertant prin corectarea abaterilor, erorilor sau omiterilor esenţiale.

36.       Neconformităţi, erori şi omiteri

36.1.   Autoritatea contractantă are dreptul să considere oferta conformă cerinţelor dacă aceasta conţine abateri neînsemnate de la prevederile documentelor de atribuire, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ei. Orice deviere de acest fel se va exprima cantitativ, în măsura în care este posibil, şi se va lua în considerare la evaluarea şi compararea ofertelor.

36.2.   Dacă ofertantul care a depus oferta cea mai avantajoasă nu acceptă corectarea erorilor aritmetice, oferta acestuia este respinsă.

37.       Examinarea ofertelor

37.1.   Autoritatea contractantă va examina ofertele pentru a confirma faptul că toate documentele şi documentaţia tehnică cerută în punctul IPO20 au fost prezentate şi pentru a determina caracterul complet al fiecărui document depus.

37.2.   Autoritatea contractantă va confirma faptul că următoarele documente şi informaţii au fost prezentate în cadrul licitaţiei: 

a.       Formularul ofertei (F3.1);

b.      Garanţia pentru ofertă, în conformitate cu punctul IPO23;

c.       Specificaţii tehnice (F4.1) si Specificaţii de pret (F4.2);

d.      Formularul informativ despre ofertant  (F3.3), si toate certificatele şi documentele enumerate în FDA3;

e.       Declaratia privind conduita etică si neimplicarea în practici frauduloase si de corupere (F.3.4).

Dacă oricare dintre aceste documente sau informaţii lipsesc, oferta va fi respinsă.

38.       Calificarea ofertantului

38.1.   Autoritatea contractantă va determina dacă ofertantul este calificat să execute Contractul.

38.2.   Aprecierea calificării va fi bazată pe o examinare minuţioasă a documentelor de calificare ale ofertantului, incluse în ofertă conform prevederilor punctului IPO20, clarificărilor posibile conform punctului IPO34, precum şi în baza criteriilor stabilite în punctele IPO12-18. Criteriile care nu au fost incluse în aceste puncte nu vor fi folosite în aprecierea calificării ofertantului.

38.3.   O apreciere afirmativă va constitui drept premisă pentru adjudecarea contractului ofertantului respectiv. O apreciere negativă va rezulta în descalificarea ofertei, caz în care autoritatea contractantă poate trece la următoarea ofertă cea mai avantajoasă economic, pentru a face o apreciere similară a capacităţilor acelui ofertant în executarea contractului.

39.       Descalificarea ofertantului

39.1.   Autoritatea contractantă va descalifica ofertantul care depune documente ce conţin informaţii false, cu scopul calificării, sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunderea sa cerinţelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă poate declara ofertantul respectiv ca fiind neeligibil pentru participarea ulterioară în contractele de achiziţii publice, prin includerea lui în Lista de interdicţie a operatorilor economici pe un termen de 3 ani.

39.2.   Lista de interdicţie a operatorilor economici reprezintă un înscris oficial şi este întocmită de către Agenţia Achiziţii Publice cu scopul de a limita participarea operatorilor economici la procedurile de achiziţie publică. Aceasta este întocmită, actualizată şi ţinută de Agenţie conform prevederilor articolului 25 din Legeanr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţii publice.

39.3.   Ofertantul poate fi descalificat în cazul în care este insolvabil, în privinţa lui a fost iniţiată procedura de  sechestrare a patrimoniului, este în faliment sau în proces de lichidare sau dacă activităţile ofertantului sînt suspendate ori există un proces de judecată privind oricare dintre cele menţionate.

39.4.   Ofertantul este descalificat în cazul aplicării sancţiunilor administrative sau penale, pe parcursul ultimilor 3 ani, faţă de persoanele de conducere ale operatorului economic în legătură cu activitatea lor profesională sau cu prezentarea de date eronate în scopul încheierii contractului de achiziţii publice. Ofertanţii vor prezenta informaţia corespunzătoare în punctul 3.3 al Formularului informativ despre ofertant din secţiunea a 3-a (F3.3). 

39.5.   Ofertantul este descalificat pentru neachitarea impozitelor şi altor plăţi obligatorii în conformitate cu legislaţia ţării în care el este rezident. Autoritatea contractantă va solicita ofertanţilor să demonstreze împuternicirea de a încheia contractele de achiziţii publice şi componenţa fondatorilor şi a persoanelor afiliate.

39.6.   Autoritatea contractantă descalifică ofertantul dacă constată că acesta este inclus în Lista de interdicţie a operatorilor economici.

39.7.   Autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care ofertantul nu corespunde cerintelor de calificare.

40.       Evaluarea tehnică

40.1.   Ofertele care nu au fost respinse în cadrul examinării prealabile, conform punctului IPO38,  vor fi admise spre evaluarea tehnică.

40.2.   Autoritatea contractantă va examina ofertele pentru a confirma faptul că toţi termenii şi condiţiile specificate în contract au fost acceptate de către ofertant fără devieri majore sau rezerve.

40.3.   Autoritatea contractantă va evalua aspectele tehnice ale ofertei depuse pentru a verifica îndeplinirea tuturor cerinţelor specificate în secţiunea a 4-a – Caietul de sarcini a documentelor de atribuire, fără abateri, erori sau omiteri esenţiale.

40.4.   Dacă, în urma examinării termenilor, condiţiilor şi evaluării tehnice, autoritatea contractantă stabileşte că oferta nu este conformă cerinţelor potrivit condiţiilor din punctul IPO35, oferta va fi respinsă.

41.       Evaluarea financiară

41.1.   Ofertele care nu au fost respinse în cadrul examinării tehnice, conform punctului IPO40, vor fi admise pentru evaluarea financiară.

41.2.   În scopul evaluării financiare şi comparării ofertelor, toate preţurile ofertelor exprimate în valute diferite (în cazul în care acest lucru este permis conform FDA4.9. vor fi convertite de către autoritatea contractantă într-o singură valută specificată în FDA 6.1., utilizînd ratele de schimb stabilite, şi la data specificată în FDA 6.1.

41.3.   Autoritatea contractantă va lua în considerare următoarele:

a.       evaluarea va fi efectuată pe loturi sau pe poziţii astfel cum este stabilit în FDA 6.2;

b.      preţul ofertei stabilit conform punctului IPO24, inclusiv taxele locale aplicabile în Republica Moldova (tarife, accize etc.), cu excepţia TVA, care ar fi aplicate în cazul adjudecării contractului;

c.       ajustările valorii ofertei ca urmare a erorilor aritmetice, conform punctului IPO36;

d.      factorii de evaluare aplicabili, conform prevederilor din punctul IPO41.4.

41.4.   În cadrul evaluării financiare, autoritatea contractantă va lua în considerare, pe lîngă cel mai mic preţ oferit, unul sau mai multi factori legati de caracteristicile, performanţa, termenii şi condiţiile achiziţionării bunurilor şi/sau serviciilor, dacă acest lucru este specificat în FDA 6.3.

41.5.   În cazul neaplicării unuia sau a mai multi factori conform punctului IPO41.4, se va folosi criteriul cel mai mic preţ.

42.       Compararea ofertelor

42.1.   Autoritatea contractantă va compara toate ofertele conforme cerinţelor pentru a determina oferta cea mai avantajoasă economic, în conformitate cu punctul IPO41.

43.       Excluderea negocierilor

43.1.   Nu se vor accepta nici un fel de negocieri cu ofertantul cîştigător sau cu alţi ofertanţi. Ofertantului nu i se va cere, drept condiţie pentru adjudecarea contractului, să-şi asume responsabilităţi care nu au fost prevăzute în documentele de atribuire, precum şi să majoreze preţul oferit sau să modifice oferta.

44.       Anularea procedurii

44.1.   Autoritatea contractantă va anula procedura de achizitie în cazul în care sesizează lipsa unei concurenţe efective, se află în imposibilitatea acoperirii financiare sau în cazurile necorespunderii ofertelor cerinţelor stabilite în prezenta documentaţie, fără a-şi crea astfel anumite obligaţii faţă de ofertanţi. Autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica în scris tuturor participanţilor la procedura de achiziţie publică, în cel mult 3 zile de la data anulării, atît încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cît şi motivul anulării.

F.             Adjudecarea contractului

45.       Criteriul de adjudecare

45.1.   Autoritatea contractantă va adjudeca contractul, conform criteriului stabilit în FDA 7.1. acelui ofertant a cărui ofertă a fost apreciată potrivit criteriilor stabilite în punctul IPO41.4 şi altor condiţii ca avînd cel mai mic preţ sau fiind cea mai avantajoasă economic şi care este conformă cerinţelor din documentele de atribuire, cu condiţia ca şi ofertantul să fie calificat pentru executarea contractului.

46.       Dreptul autorităţii contractante de a modifica cantităţile în timpul adjudecării

46.1.   La momentul adjudecării contractului, autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a micşora cantitatea de bunuri şi/sau servicii, specificate iniţial în secţiunea a 4-a – Caietul de sarcini pentru a se putea încadra în mijloacele financiare alocate, însă fără a efectua vreo schimbare în preţul unitar sau în alţi termeni şi condiţii ale ofertei şi ale documentelor de atribuire.

47.       Înştiinţarea de adjudecare

47.1.   Înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, autoritatea contractantă va anunţa în scris ofertantul cîştigător despre faptul acceptării ofertei şi atribuirii contractului de achiziţii publice.

47.2.   Ceilalţi ofertanţi participanţi la licitaţie vor fi informaţi de autoritatea contractantă în decurs de 3 zile calendaristice de la data deciziei grupului de lucru, indicîndu-se denumirea şi datele de contact ale operatorului economic căruiai s-a atribuit contractul, precum şi preţul contractului.

47.3.   În contextul IPO 47.2, ofertanţii necîştigători vor fi informati în scris cu privire la motivele pentru care ofertele lor nu au fost selectate.

48.       Garanţia de bună execuţie

48.1.   La momentul încheierii contractului, dar nu mai tîrziu de data expirării Garanţiei pentru ofertă (dacă s-a cerut), ofertantul cîştigător va prezenta Garanţia de bună execuţie în mărimea prevăzută de FDA 7.2., folosind în acest scop formularul Garanţiei de bună execuţie (F3.6), inclus în a secţiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei, sau alt formular acceptabil pentru autoritatea contractantă, dar care corespunde condiţiilor formularului (F3.6).

48.2.   Refuzul ofertantului cîştigător de a depune Garanţia de bună execuţie sau de a semna contractul va constitui motiv suficient pentru anularea adjudecării şi reţinerea Garanţiei pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate adjudeca contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărui ofertă este conformă cerinţelor şi care este apreciat de către autoritatea contractantă a fi calificat în executarea Contractului. În acest caz, autoritatea contractantă va cere tuturor ofertanţilor rămaşi extinderea termenului de valabilitate a Garanţiei pentru ofertă. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte.

49.       Semnarea contractului

49.1.   O dată cu expedierea înştiinţării de adjudecare, autoritatea contractantă va trimite ofertantului cîştigător Formularul contractului (F5.1) completat şi toate celelalte documente componente ale contratului.

49.2.   Ofertantul cîştigător va semna contractul în modul corespunzător şi îl va restitui autorităţii contractante în termenul specificat în FDA 7.5.

49.3.   Încheierea contractului poate fi suspendată în cazurile prevăzute la punctul IPO51.

50.       Dreptul de contestare

50.1.   Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziţie, autoritatea contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziţie aplicată cu încălcarea legii, a lezat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de Legeanr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice.

50.2.   Contestaţiile se vor depune direct la Agentia Natională de Solutionare a Contestatiilor. Toate contestaţiile vor fi depuse, examinate şi soluţionate în modul stabilit de Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice.

50.3.   Operatorul economic, în termen de pînă la  5 zile, după caz 10, calendaristice de la data la care a aflat despre circumstanţele ce au servit drept temei pentru contestaţie, are dreptul să depună la Agenţia Natională pentru Solutionarea Contestatiilor o contestaţie argumentată a acţiunilor, a deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractantă.

50.4.   Contestaţiile privind anunturile de participare la licitaţie şi documentaţia de atribuire vor fi depuse pînă la deschiderea de către autoritatea contractantă a pachetelor cu oferte.

 

                                                                                                                                                                     II.            SECTIUNEA 2
FI
SA DE DATE A ACHIZITIEI (FDA)

 

Următoarele date specifice referitoare la bunurile şi la serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile instrucţiunilor pentru ofertanţi (IPO). În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict, prevederile de mai jos vor prevala asupra prevederilor din IPO.

Instrucţiunile pentru completarea Fişei de Date a Achiziţiei sînt oferite cu litere cursive.

 

1.     Dispozitii generale

 

Nr.

Rubrica

Datele Autoritătii Contractante/Organizatorului procedurii

1.1.

Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii, IDNO:

Curtea de Apel Balti 1007901000399

1.2.

Obiectul achizitiei:

Computer de birou ,Computer portabil

1.3.

Numărul  si tipul procedurii de achizitie:

 

Nr230/17      Licitatia deschisa

 

1.4.

Tipul obiectului de achiziţie:

bunuri

1.5.

Codul CPV:

30213100-6; 30213300-8

1.6.

Numărul si Data Buletinului Achiziţiilor Publice:

Nr.43/17         din 30,05,2017

1.7.

Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici si perioada bugetară:

Bugetul de stat a.2017

1.8.

Administratorul alocatiilor bugetare:

Curtea de Apel Balti

1.9.

Plăţi/mijloace financiare din partea partenerului de dezvoltare:

-

1.10.

Denumirea cumpărătorului:

Curtea de Apel Balti

1.11.

Destinatarul bunurilor/serviciilor/ lucrărilor:

Curtea de Apel Balti

1.12.

Limba de comunicare:

limba de stat

1.13.

Pentru clarificarea documentelor de atribuire, adresa autorităţii contractante este:

Adresa:Stefan cel Mare 54

 

Tel: 023160784         

 

Fax: 023160784

 

E-mail: instante.justice.md

 

Persoana de contact:N.Svetenco

 

1.14.

Contract de achizitie rezervat atelierelor protejate

 

1.15.

Tipul contractului:

Vînzare-cumpărare

 

1.16.

Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu):

 nu se aplică

 

2.     Listă bunurilor/serviciilorsi specificatii tehnice:

Nr. d/o

Cod CPV

Denumire bunuri/servicii/lucrări solicitate

Unitatea de măsură

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă

 

 

30213300-8

Computer de birou ,

buc

30

CPU S1151  3.5GHz (2 Cores, 4 Threads), (DMI 8GT/s,3MB, 14nm,54W, Integrated Intel HD Graphics610), Cooler S1151 (120mm,95w,1500Rpm), MB S1151 mATX, B 150, M.2, HDMI, DVI, VGA, Gb Lan, SATA 6.0GB/s, Realtek ALC887-Channel High Definition Audio CODEC, DDR4 2*8 Gb 2666 Mhz, .M.2  SSD  128GB 961 [80mm, R/W:3100/700MB/s], Case ATX 550W(2 USB+audio and mic, 12cm Fan), Keyboard+Mouse Kit Wired, DVD-RW, HDD 2 TB 64Mb cache SATA3, Idle noise Level 27 DB

 

 

 

30213100-6

Computer portabil

buc

7

Laptop 17,3" FullHD (1920x1080)IPS Non Glare,  CPU  Core i5-6300HQ (4x Core, 2.3GHz - 3.2GHz, 6Mb), 8GB DDR4 (1xModule), M.2 SSD 120Gb, HD Web Cam, Illuminated KB, 48WHrs 4Cell Battery, USB Type C, 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, GTX960M, 3.0 Kg,  HDMI, DVD-RW, Gbit Ethernet, Bluetooth.

 

 

 

3.     Criterii si cerinte de calificare

 

Ofertantul va include în ofertă următoarele documente/cerinte:

 

Nr.

Denumirea documentului/cerintelor

Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei:

Obl.

 

Da /Nu

 

3.1.

Neimplicareaîn practici frauduloase si de corupere

Documente prin care se dovedeşte îndeplinirea cerinţei

•Declaraţie pe proprie răspundere, completată în conformitate cu Formularul (F 3.4)

 

Da

3.2.

Dovada  înregistrării   persoanei  juridice

Documente edificatoare cum ar fi certificate constatatoare     eliberate     de     autoritatea competentă, în original sau copie legalizată din care să rezulte adresa actuală şi obiectul de activitate al societăţii.

 

          Certificat/decizie   de   înregistrare   a întreprinderii sau extras

 

În cazul unei persoane juridice non-profit, se vor depune documente care să ateste că persoana semnatară este autorizată se desfăşoare activităţile ce fac obiectul contractului, cum ar fi:

          statutul cu modificările la zi.

          procese verbale relevante, etc.

Pentru a-şi demonstra capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, operatorul economic strain va prezenta documente din ţara de origine care dovedesc forma de înregistrare/ atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional.

Da

3.3.

Prezentarea actului ce atestă dreptul de a livra/ presta bunuri/servicii

Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerinţe trebuie prezentate următoarele documente:

 Licentă de activitate – copie – confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.

Autorizatia de functionare – copie – confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.

Etc.

Da

3.4.

Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, sau de resurse creditare în sumă de minim:

Autoritatea contractantă indică suma - 500000 lei MD

 

Ofertantul indică suma în Formularul (F3.3) si va enumera şi anexa copiile documentelor justificative

 

Cifra respectivă nu va depăşi suma necesară pentru finanţarea contractului pînă la momentul recepţionării primei plăţi de către ofertant conform contractului.

Da

3.5.

Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificaţii sau standarde relevante

Certificat de conformitate sau declaratie de conformitate eliberat/eliberată de un organizm de ceritificare acreditat

(Autoritatea contractantă poate indica standarde  de referintă nationale, europene si interntaionale, inclusiv etichete ecologice)

Da

3.6

Prezentarea de informaţii privind capacitatea tehnică si experienta specifică

 

Ofertantul va avea minim [3] de ani de experienţă specifică în livrarea bunurilor/prestarea   serviciilor similare.

Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerinţe opertaorul economic completează formularul (F3.3)

         Valoarea unui contract individual îndeplinit, cu anexarea actelordoveditoare conţinând valori, perioade de de livrare/prestare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, întocmită conform Formularului (F 3.3)

Da

3.7

Demonstrarea accesului la infrastructura/mijloacele indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le consideră strict necesare pentru îndeplinirea corespunzătoare a Contractului

[introduceţi infrastructura sau mijloacele necesare executării contractului]

Documente prin care se dovedeşte îndeplinirea cerinţei:

Documente care atestă faptul că ofertantul se află în posesia echipamentelor indicate de autoritatea contractantă, acestea fiind fie în dotare proprie, fie închiriate prin contracte sau convenţii.

(Trebuie demonstrată inclusiv existenţa agrementelor, autorizatiilor necesare pentru utilizarea acestei infrastructuri, acolo unde legislaţia impune în mod expres)

Se va completa Formularul (F 3.3)

 

NU

3.8

Neimplicarea în situatiile descrise în art. 18 al Legii privind achizitiile publice nr. 131 din 03.07.2015

Documente prin care se dovedeşte îndeplinirea cerinţei

• Declaraţie pe proprie răspundere, completată în conformitate cu Formularul (F 3.5)

Documente edificatoare cum ar fi certificate şi/ sau alte documente echivalente emise de autorităţi compentente din ţara de rezidenţă a ofertantului în cazul operatorului economic străin;

Certificat cu privire la situatia contribuabilului – original sau copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal sau de organul competent în tara de resedintă a operatorului economic străin (valabilitatea certificatului - conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova sau al organului competent în tara de resedintă a operatorului economic străin);

 

Da

 

Alte cerinte de calificare

 

 

 

4.     Pregătirea ofertelor

 

4.1.

Oferte alternative:

nu vor fi acceptate

4.2.

Garanţia pentru ofertă:

Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secţiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei

 

 

4.3.

Garanţia pentru ofertă va fi în valoare de:

1% din valoarea ofertei fără TVA.

4.4.

Ediţia aplicabilă a Incoterms si termenii comerciali acceptati vor fi:

Incoterms 2000 (CPT) [editia aplicabilă]

4.5.

Termenul de livrare/prestare:

Una luna

4.6.

Locul livrării bunurilor/prestării serviciilor:

Curtea de Apel Balti, mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 54

4.7.

Metoda si conditiile de plată vor fi:

Achitarea va fi efectuată utilizînd sistemul de e-facturara

Dupa livrarea

4.8.

Perioada valabilităţii ofertei va fi de:

[30 zile]

4.9.

Ofertele în valută străină:

 nu se acceptă

5.     Depunerea si deschiderea ofertelor

5.1.

Plicurile vor conţine următoarea informaţie suplimentară:

Licitatia Publică nr. 230/17

 

Pentru achizitionarea de Computer de birou ,Computer portabil

Autoritatea contractantă: Curtea de Apel Balti

Adresa autoritătii contractante: str.Stefan cel mare 54

 

A nu se deschide înainte de 11:00________

5.2.

Pentru depunerea ofertelor, adresa autorităţii contractante/organizatorului procedurii este:

Adresa: str.Stefan cel Mare 54

 

 

Tel: 023160784         

 

Fax: 023160784

 

E-mail:

 

Data-limită pentru depunerea ofertelor este:20.06.2017

Ora11:00

 

5.3.

Deschiderea ofertelor va avea loc la următoare adresă:

Adresa:Curtea de Apel Balti str.Stefan cel Mare 54

 

Tel: 023160784         

 

Data, 20.06.2017Ora11:00

 

5.4.

Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor

 

Orice persoană este autorizată să participe la deschiderea ofertelor

6.     Evaluarea si compararea ofertelor

6.1.

Preţurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în:

lei MD

Sursa ratei de schimb în scopul convertirii:

-

Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi:

-

6.2.

Modalalitatea de efectuare a evaluării:

 Evaluarea va fi efectuată pe  lista întreagă

6.3.

 

Factorii de evaluarea vor fi următorii:

Preţul cel mai mic la bunuri cu aceleaşi caracteristice tehnice.

7.     Adjudecarea contractului

7.1.

Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi:

Cel mai mic pret

7.2.

Suma Garanţiei de bună execuţie (se stabileşte procentual din preţul contractului adjudecat):

5 %

7.3.

Garanţia de bună execuţie a contractului:

Garantia de buna executie (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.6

 

7.4.

Forma de organizare juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul

Nu se cere.

 

7.5.

Numărul maxim de zile pentru semnarea şi prezentarea contractului către autoritatea contractantă:

6 zile lucrătoare

     

 

Continutul prezentei Fise de date a achizitiei este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informational Automatizat “REGISTRUL DE STAT AL ACHIZITIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achizitii confirmă corectitudinea continutului Fisei de date a achizitiei, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

 

Conducătorul grupului de lucru: ________________________________

 

 

 

                                                                                                                         III.            SECŢIUNEA 3
FORMULARE PENTRU DEPUNEREA OFERTEI

 

Următoarele tabele şi formulare vor fi completate de către ofertant şi incluse în ofertă.

 

Formular

Denumirea

F3.1

Formularul ofertei

F3.2

Garanţia pentru ofertă – formularul garanţiei bancare

F3.3

Formularul informativ despre ofertant

F3.4

Declaraţia privind conduita etică a şi neimplicarea în practici frauduloase şi de corupere

F3.5

Declaraţia privind situaţia personală a operatorului economic

F3.6

Garanţie de bună execuţie


Formularul ofertei (F3.1)

[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucţiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum şi nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.]

Data depunerii ofertei: “___” _____________________ 20__

Licitaţia Nr.: _______________________________________

Invitaţie la licitaţia Nr.:   ______________________________

Alternativa Nr.:   ____________________________________

Către:  ____________________________________________

[numele deplin al autorităţii contractante]

________________________________________________________ declară că:

[denumirea ofertantului]

a)      Au fost examinate şi nu există rezervări faţă de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. ___________________________________________________________.

[introduceţi numărul şi data fiecărei modificări, dacă au avut loc]

b)      ____________________________________________________________ se angajează să

[denumirea ofertantului]

furnizeze/presteze, în conformitate cu documentele de atribuire şi condiţiile stipulate în specificaţiile tehnice şi pret, următoarele bunuri şi/sau servicii _______________________ ________________________________________________________________________.

[introduceţi o descriere succintă a bunurilor şi/sau a serviciilor]

c)      Suma totală a ofertei  fără TVA constituie:

________________________________________________________________________.

[introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele şi valutele respective]

d)     Suma totală a ofertei  cu TVA constituie:

________________________________________________________________________.

[introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele şi valutele respective]

e)      Prezenta ofertă va rămîne valabilă pentru perioada de timp specificată în FDA4.8., începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu FDA5.2., va rămîne obligatorie şi va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;

f)       În cazul acceptării prezentei oferte, ____________________________________________

[denumirea ofertantului]

se angajează să obţină o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu FDA7, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziţie publică.

g)      Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul IPO5.4.

h)      Compania semnatară, afiliaţii sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislaţiei în vigoare sau a regulamentelor cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice, în conformitate cu punctul IPO5.5.

 

Semnat:________________________________________________                    L.S.    

[semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei]

 

Nume:_________________________________________________        

În calitate de: ___________________________________________

[funcţia oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei]

Ofertantul: ___________________________________________

Adresa: ________________________________________________

Data: “___” _____________________ 20__