A A A

Prezentare instanță

Curtea de Apel Bălți își are sediul pe adresa: municipiul Bălți, strada Ștefan cel Mare, 54. Situată în centrul orașului Bălți, clădirea instanței este ușor accesibilă atît pentru justițiabili, cît şi pentru orice cetățean, care doreşte să asiste la şedinţele de judecată publice.

   În perioada anilor 2012-2014, clădirea instanţei a fost supusă reparaţiei capitale, și în prezent Curtea de Apel Bălţi dispune de un sediu ce corespunde  unor condiţii excelente atît pentru justiţiabili, cît şi pentru colaboratori.

Instanța dispune de:

-         șapte săli de judecată - toate situate la etajul înti, dotate cu sistemul de înregistrare audio SRS „Femida”;

-         o cameră pentru audierea părţilor vătămate/martorilor minori;

-         un sistem video-conferinţă cu Procuratura mun. Bălţi;

-         un izolator ce permite deţinerea separată a inculpaţilor de alţi participanţi la proces în ziua şedinţelor de judecată;

-         o arhivă utilată cu tehnică modernă.

Birourile judecătorilor sînt amplasate la etajele doi şi trei, unde accesul la acestea este interzis publicului larg.

   Curtea de Apel Bălţi este condusă de către preşedintele instanţei judecătoreşti, asistat de doi vicepreşedinţi. Preşedinţii şi vicepreşedinţii curţii de apel sînt numiţi în funcţie de către Preşedintele Republicii Moldova, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii,  pentru un termen de 4 ani. Aceştia pot deţine funcţiile respective pe durata a cel mult două mandate succesiv.

   În prezent, preşedinte al Curţii de Apel Bălţi este Alexandru Gheorghieş, vicepreşedinte şi preşedinte al Colegiului penal – Gheorghe Scutelnic, vicepreşedinte şi preşedinte al Colegiului civil şi de contencios administrativ -  Aliona Corcenco. 

   În cadrul Curţii de Apel Bălţi îşi desfăşoară activitatea 24 de judecători, dintre care un judecător este suspendat din funcţie în legătură cu alegerea sa în calitate de membru al Consiliului Superior al Magisraturi. Anual, prin ordinul președintelui instanței, în cadrul Curții de Apel Bălți sînt constituite completele de judecată şi create două colegii: Colegiul penal (10 judecători) și Colegiul civil și de contencios adminsirativ (14 judecători). Preşedintele curţii de apel are dreptul să dispună, după caz, antrenarea judecătorilor dintr-un colegiu la judecarea unor cauze în alt colegiu.

   Activitatea organizatorică şi cea administrativă a instanţei judecătoreşti este asigurată de secretariatul instanţei judecătoreşti, condus de un şef, numit în funcţie de către preşedintele instanţei judecătoreşti. Secretariatul instanţei este, la rîndul său, compus din două subdiviziuni: Grefa - care întrunește 72 de unități de personal, și Serviciul administrativ - care întrunește 27 de unităţi de personal.

   Curtea de Apel Bălţi îşi exercită competenţa într-o circumscripţie ce cuprinde 4 judecătorii situate în nordul Republicii Moldova, şi anume:   Bălţi,  Drochia, Edineţ și Soroca.

   Hotărîrile pronunţate în primă instanţă de judecătoriile din circumscripţia curţii pot fi atacate cu apel, iar încheierile emise de aceleaşi judecătorii se atacă cu recurs la Curtea de Apel Bălţi. Totodată Curtea de Apel Bălţi examinează în calitate de prima instanță cererile privind adopția internațională și cererile de recunoaștere și executare a hotărîrii arbitrare străine conform competenţei.

   Reieşind din datele Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor, numărul dosarelor parvenite în instanţă este în continuă creştere. Astfel, dacă în anul 2013 au fost înregistrate 5264 dosare, atunci în anul 2014 - 6007 dosare, iar în anul 2015 - 6423 dosare.

   O atenţie deosebită administraţia instanţei acordă şi activităţii extra-judiciare  a curţii de apel. Astfel, sistematic sînt organizate evenimente, ce au ca scop creşterea culturii juridice a populaţiei şi asigurarea transparenţei actului de justiţie, cum ar fi  Zilelel Uşilor Deschise, simulări de proces, mese rotunde etc.

Repere istorice

   În anul 1994, Parlamentul R.Moldova a aprobat Concepţia reformei judiciare şi de drept, care avea  la baza ideea că, în perioada de tranziţie de la sistemul totalitar la un stat democratic, este necesara formarea noilor mecanisme juridice.

   Sistemul judecătoresc era format din 4 verigi: judecătoriile, tribunalele, Curtea de Apel Chişinău şi Curtea Supremă de Justiţie. Au fost instituite şi instanţele specializate - Judecătoria Economica şi Judecătoria Militara. A fost instituită Curtea Constituţionala - unica autoritate de jurisdicţie constituţionala în Republica Moldova, care exercita controlul constituţional la nivel de stat.

   Întrucît reforma judiciara şi de drept a fost efectuată pe parcursul a mai multor ani, s-a reliefat necesitatea unei noi restructurări a sistemului judiciar. Astfel, în conformitate cu Legea nr.1471 din 21 noiembrie 2002 pentru modificarea Constituţiei Republicii Moldova, a fost pusa temelia unei noi organizări a sistemului instanţelor judecătoreşti, ce prevedea excluderea unei verigi – a tribunalelor – deoarece structura precedenta s-a dovedit a fi foarte complexă. Ca urmare, instanţele de fond, de apel si de recurs vor examina mai operativ cauzele, sporind astfel accesul cetăţenilor la Curtea Suprema de Justiţie. Prin adoptarea la 8 mai 2003 a Legii nr. 191-XV pentru modificarea si completarea unor acte legislative, a fost stabilit mecanismul de implementare a noului sistem de instanţe.

   Astfel, în urma reorganizării sistemului judecătoresc din anii 2002-2003, Tribunalul de Circumscripţie Bălţi a fost înlocuit cu Curtea de Apel Bălţi, care îşi desfăşoară activitatea în fostul sediu al Tribunalului. Primul preşedinte al Tribunalului şi cel care şi-a adus aportul la asigurarea tribunalului cu un sediu care să corespundă necesităţilor unei instanţe la acel moment a fost Eugen Sofroni. Deschiderea Tribunalului a avut loc în vara anului 1999, iar la ceremonia de inaugurare a participat preşedintele de atunci al R.Moldova, Petru Lucinschi.

   La momentul constituirii Curții de Apel Bălți în cadrul instanței erau 20 de funcţii de judecători.

Pe parcursul activităţii, funcţia de preşedinte al Curţii de Apel Bălţi a fost ocupată de: 

- Clim Eugeniu (iunie 2003 - ianuarie 2004);

- Scutelnic Gheorghe (martie 2004 - mai 2012);

- Gheorghieş Alexandru (iunie 2012 – prezent).