A A A

Notă informativă - Generalizarea practicii judiciare cu privire la aplicarea prevederilor legislaţiei vamale

18 Octombrie 2016 | 9

            Conform planului de activitate a Colegiului Civil al Curţii de Apel Bălţi pentru anul 2016, ţinînd cont de importanţa şi actualitatea problemei legate de examinarea cauzelor civile cu privire la aplicarea prevederilor legislaţiei vamale.

         Prezenta notă informativă a Direcţiei sistematizare, generalizare a practicii judiciare şi relaţii cu publicul, cuprinde generalizarea practicii judiciare şi analiza datelor statistice cu privire la examinarea cauzelor civile cu privire la aplicarea prevederilor legislaţiei vamale pentru perioada de 12 luni ale anului 2015.

    În legătură cu acest fapt, în primul rînd a fost studiată legislaţia naţională care reglementează problema menţionată, şi anume:

    - Constituţia R.M,

    - Codul civil al R. M,

- Codul de procedură Civilă al RM.,

          -  Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie cu privire la practica examinării în contencios administrativ a litigiilor legate de aplicarea legislaţiei vamale din 24.12.2010

    - Deciziile Curții de Apel Bălți.

 

     Notă: prezenta notă informativă este efectuată în baza fişelor statistice de evidenţă a dosarelor civile aflate în procedura Colegiului Civil al Curţii de Apel Bălţi, și a deciziilor civile examinate în ordine de apel plasate în PIGD, pentru perioada a 12 luni ale anului 2015.

          1. Aspecte generale privind judecarea cauzelor civile cu privire la       aplicarea prevederilor legislaţiei vamale.              

                  Activitatea vamală include promovarea politicii vamale, asigurarea respectării reglementărilor vamale la trecerea mărfurilor, mijloacelor de transport şi persoanelor peste frontiera vamală a Republicii Moldova, perceperea drepturilor de import şi drepturilor de export, vămuirea, controlul şi supravegherea vamală, alte activităţi de promovare a politicii vamale.                                                     

Politica vamală cuprinde ansamblul normelor adoptate de stat, ca atribut al suveranităţii sale, pentru reglementarea comportamentului persoanelor autorizate în raporturile lor comerciale internaţionale. Politica comercială stabileşte modul de conexare a economiei naţionale la economia mondială prin norme de ordin administrativ, fiscal, vamal şi valutar. Imperativul precizării raporturilor juridice dintre subiecţii dreptului vamal la înfăptuirea justiţiei în instanţele de contencios administrativ au determinat necesitatea generalizării practicii judiciare privind examinarea litigiilor legate de aplicarea legislaţiei vamale. Generalizarea Imperativul precizării raporturilor juridice dintre subiecţii dreptului vamal la înfăptuirea justiţiei în instanţele de contencios administrativ au determinat necesitatea generalizării practicii judiciare privind examinarea litigiilor legate de aplicarea legislaţiei vamale.                                                                      Generalizarea practicii aplicării de către instanţele de contencios administrativ, care au ca obiect contestarea actelor, acţiunilor, inacţiunilor organelor vamale, au demonstrat că, în majoritatea cazurilor, instanţele aplică corect legislaţia vamală şi prevederile Legii contenciosului administrativ la soluţionarea acestei categorii de pricini. Însă, există şi unele cazuri cînd instanţele au aplicat neuniform legislaţia materială şi procedurală la examinarea pricinilor în cauză. În scopul eliminării deficienţelor din practica examinării litigiilor legate de aplicarea în contencios administrativ a legislaţiei vamale, în temeiul art. 2 lit. e), art. 16 lit. c) din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie nr. 789-XIII din 26.03.1996, art. 17 CPC, Plenul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova. La judecarea litigiilor legate de aplicarea legislaţiei vamale, instanţele de contencios administrativ vor aplica prevederile Constituţiei Republicii Moldova, Codului vamal, adoptat prin Legea nr. 1149-XIV din 20.07.2000, Legii contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10.02.2000 şi prevederile altor acte legislative, ce reglementează acest gen de raporturi. Lista actelor legislative şi normative din domeniul vamal este prezentată în anexă. Concomitent, se va avea în vedere că, dacă prevederile actelor normative subordonate legii (instrucţiuni, regulamente, ordine) contravin dispoziţiilor legilor în vigoare, instanţele urmează să se călăuzească de legi. 2 În cazul nereglementării prin lege şi lipsei de uzanţe, raporturilor li se aplică, dacă acesta nu contravine esenţei lor, norma legii care reglementează raporturi similare (analogia legii) (art. 5 Cod civil). Dacă acordurile internaţionale, la care Republica Moldova este parte, prevăd alte norme, decît cele care se conţin în legislaţia naţională vamală, prioritate au normele acordurilor internaţionale. Pot fi contestate în contenciosul administrativ actele de sancţionare economică, decizia de aplicare a răspunderii materiale pentru contravenţia vamală prevăzută de art. 231 Cod vamal, actul constatator, actul de inspecţie etc., întocmite de organele vamale, precum şi alte acţiuni sau inacţiuni ale organelor vamale, în conformitate cu Legea contenciosului administrativ, deoarece provin de la o autoritate publică şi stabilesc pe cale unilaterală o obligaţie în sarcina unui subiect de drept, parte într-un raport juridic de drept public. Se atenţionează că procesele verbale şi actele (rapoartele) întocmite în baza controlului efectuat constituie acte preparatorii, care pot fi contestate în instanţă de contencios administrativ concomitent cu actul administrativ contestat. În cazul în care, prin aceste acte, se aplică sancţiuni pecuniare aferente taxelor şi impozitelor sau sancţiuni de altă natură, actele menţionate pot fi contestate în ordinea contenciosului administrativ.                                                  Instanţele de contencios administrativ, la judecarea pricinilor legate de contestarea deciziilor organului vamal privind tragerea la răspunderea materială prevăzută de art. 231, 232 Cod vamal, urmează să stabilească cu certitudine prezenţa tuturor elementelor esenţiale şi suficiente pentru angajarea răspunderii financiare. Astfel, condiţii generale, necesare pentru răspunderea materială, sînt: prejudiciul, fapta ilicită, raportul cauzal dintre faptă şi prejudiciu şi vinovăţia. Lipsa unei condiţii, potrivit regulii generale, exclude răspunderea materială.

 2. Date statistice

             În perioada de 12 luni ale anului 2015 de către Colegiul civil al Curții de Apel Bălți au fost examinate 13 cauze civile cu privire la aplicare legislaţiei vamale

           Din totalul cauzelor examinate au fost lăsate fără modificări 7 cauze, în 6 cauze a fost emisă hotărîre nouă

 

Judecătorii Colegiului civil în perioada raportată au examinat în ordine de

apel (3a)

  1. 1.     A. Albu - 2 cauze examinate, fără modificări -1 cauză, hotărîre nouă

1cauză

  1. 2.     A. Corcenco – 1 cauză examinată, fără modificări - 1 cauză, hotărîre nouă – 1cauză
  2. 3.     T. Duca –     1 cauză examinată, 1cauză hotărîre nouă,
  3. 4.     A. Garbuz – 1cauză examinată, fără modoficări - 1 cauză
  4. 5.     E.Grumeza – 2 cauze examinate, hotărîre nouă - 2 cauze
  5. 6.     G. Polivenco – 2 cauze examinate, fără modificări - 1, hotărîre nouă 1cauză                                                                                                        7. S. Procopciuc– 3 cauze examinate, fără modificări -1, hotărîre nouă   2 cauze

8. A.Toderaş –   1 cauză examinată, 1 - cauză fără modificări.

      Examinarea  cauzelor civile cu  aplicarea prevederilor legislaţiei vamale

                     parvenite din judecătoriile din raza de activitate:

         Judecătoria Bălţi – examinate - 9 cauze, fără modificări – 4 cauze, hotăre nouă – 5 сauze  

       Judecătoria Briceni – examinate - 3 cauze, fără modificări 2 cauze, hotărîre nouă - 1 cauză

       Judecătoria Edineţ – examinate -1 cauze, hotătîre nouă- 1cauză.

 

     Judecătorii Colegiului civil în perioada raportată au examinat în ordine de recurs (3r)

  1. 1.     A. Corcenco – 1 cauză examinată, fără modificări
  2. 2.     A.Toderaş –    1 cauză examinată, cu emiterea unei hotărîri noi 
  3. 3.     G. Polivenco – 1 cauză examinată, cu emiterea unei hotărîri noi

 

Examinarea cauzelor civile cu aplicarea prevederilor legislaţiei vamale

                     parvenite din judecătoriile din raza de activitate:

                                      ordine de recurs (3r)

Judecătoria Briceni – examinate 1 cauză cu emiterea unei hotărîri noi

Judecătoria Bălţi – examinate - 2 cauze, fără modificări-1 cauză, hotărîre nouă- 1 cauză

       Practica judiciară

În cele mai frecvente cazuri, în ordine de apel, hotărîrile primei instanţe au fost modificate, casate și emise hotărîri noi din considerentele că:

-prima instanţă eronat a luat drept bază la stabilirea poziţiei tarifare a datelor din rapoartul de expertiză;

- prima instanţă a interpretat eronat normele de drept material şi a dat o apreciere greşită materialului probatoriu anexat la dosar;

- instanţa în motivarea hotărîrii nu a arătat şi nici nu a constatat existenţa unui temei bine justificat în baza căruia necesită a fi dispusă anularea actului administrativ contestat;

Cu titlu de consecinţă a analizei deciziilor Curții de Apel Bălți, se indentifică un motiv de casare a hotărîrilor materializat, eronat al concluzie instanţei de fond privind ilegalitatea actelor contestate

În acest sens,cu titlu de exemplu poate fi adusă cauza civilă, examinată în ordine de apel, de Curtea de Apel Bălți,  intentată la cererea de chemare în judecată depusă de xxx, a  formulat  cerere  de chemare în judecată către  pîrîtul   Biroul Vamal Bălţi, privind pronunțarea unei hotărîri  cu privire la anularea  actului administrativ şi încasarea prejudiciului moral. Reclamanta xxx, a  formulat  cerere  de chemare în judecată către  pîrîtul   Biroul Vaml Bălţi, solicitînd pronunțarea unei hotărîri  cu privire la anularea  actului administrativ şi încasarea prejudiciului moral.

În motivarea cererii reclamanta a invocat că în rezultatul actului de audit post-vămuire, întocmit de Biroul Vamal Bălţi, a fost adoptată decizia de regularizare, prin care a fost obligată să achite drepturile de import, şi  penalitatea , menţionînd că nu este de acord cu aceste acte ale Biroului Vamal Bălţi şi solicită anularea lor.

         Prin încheierea Judecătoriei Bălţi, s-a admis cererea de asigurare a acţiunii. S-a suspendat executarea silită a deciziei de regularizare, emisă de Serviciul Vamal Bălţi.

Prin hotărârea Judecătoriei   Bălţi,  cererea  s-a admis parţial. S-a anulat actul de audit şi decizia de regularizare, s-a încasat de la Biroul Vamal Bălţi în beneficiul xxx  prejudiciul moral şi cheltuielile de judecată.

Analizînd legalitatea și temeinicia hotărârii atacate, examinând motivele cererii de apel, înscrisurile anexate.

Colegiul Civil a apreciat ca fiind întemeiat şi care urmează a fi admis, cu casarea parțială a  hotărîrii primei instanțe, din următoarele considerente: în raport  cererea de încasare a cheltuielilor de judecată, în conformitate cu dispoziţiile art.94 alin.1 CPC, Colegiul constată că instanţa de fond a încasat de la Biroul Vamal Bălţi în beneficiul xxx cu titlu de cheltuieli de judecată pentru asistenţa juridică primită,  însă  intimatul nu a prezentat întru confirmarea acestei pretenţii contractul de prestare a serviciilor de asistenţă juridică, iar din bonul de plată nu se confirmă că serviciile au fost acordate anume în cadrul acestui dosar . Totodată nu s-a depus şi raportul cu privire la activitatea prestată de avocat, pentru a decide dacă cheltuielile revendicate sunt reale, necesare şi rezonabile, motiv din care  cerinţa de încasare a cheltuielilor de judecată se respinge.

 În aceste circumstanțe, Colegiul civil va admite apelul declarat de Biroul Vamal Bălţi, va casa parţial hotărîrea Judecătoriei Bălţi, în partea ce ţine de încasarea prejudiciului moral şi a cheltuielilor de judecată şi va emite în această parte o nouă hotărîre, de respingere a acestor cerințe.

Un alt exemplu constituie decizia Curţi de Apel Bălţi în cauza civilă la cererea de chemare în judecată înaintată de ÎM către Biroul Vamal Bălţi privind contestarea actelor administrative.

 În motivarea acţiunii reclamantul a invocat că, răspunsul la cererea prealabilă a fost recepţionat la sediul juridic al Î.M prin urmare reclamantul consideră că, cerere de chemare în judecată poate fi depusă în termen de 30 zile, însă avînd în vedere că data xxxx a fost declarată zi de odihnă, aceasta poate fi depusă până la data de xxx inclusiv - prima zi lucrătoare în acest sens, termenul prevăzut la art. 17 alin. 1 lit. (a) din Legea contenciosului administrativ.

În fapt, reclamantul indică că, inspectorii din cadrul serviciului audit post-vămuire, secţia control ulterior a Biroului Vamal Bălţi, au efectuat la ÎM controlul audit post-vămuire, şi în rezultatul controlului, a fost întocmit Actul de Audit Post-Vămuire în care s-a menţionat că importul temporar a automacaralei urma să fie plasat în regim vamal „admitere temporară”, regim vamal regim extensiv, care prevede suspendarea parţială de la plata drepturilor de import. Drept urmare, au fost întocmite decizii de regularizare prin care a fost calculată suma totală a drepturilor de import/export, ce urmează a fi încasată de la plătitorul vamal ÎM.

Prin hotărîrea Judecătoriei Bălţi acţiunea înaintată de xxx a fost admisă integral. S-a anulat ca fiind ilegal Actul de audit post-vămuire şi deciziile de regularizare întocmite ca urmare a auditului post-vămuire. Analizând legalitatea şi temeinicia hotărârii atacate, prin prisma argumentelor invocate de participanţii la proces şi a materialelor din dosar, Colegiul civil şi contecioa administarativ al Curţii de Apel Bălţia apreciat apelul declarat drept întemeiat şi care urmează a fi admis din următoarele motive: În speţă, Colegiul Civil, Comercial şi de Contencios administrative al Curţii de Apel Bălţi, reţine ca fiind eronată concluzia instanţei privind ilegalitatea actelor contestate şi analizînd cerinţa reclamantului cu privire la anularea Actului de audit post-vămuire şi a Deciziilor de regularizare întocmite ca urmare a auditului post-vămuire, în coroborare cu normele legale aplicabile speţei date în ansamblu cu circumstanţele pricinii, care impun o soluţie de respingere a acţiunii formulate de reclamant, instanţa de apel ajunge la concluzia de a casa  hotărîrea primei instanţe cu emiterea unei noi hotărîri de respingere.

Colegiul Civil şi de contencios administrativ al Curţii de Apel Bălţi consideră concluziile primei instanţe neîntemeiate, rezultate din aplicarea incorectă a normelor de drept material, fapt care impune casarea hotărârii pronunţate. Pornind de la prevederile articolului dat, în rezultatul controlului ulterior efectuat la ÎM de către biroul vamal Bălţi s-a constatat că importul temporar al automacaralei urma să fie plasat în regim vamal admitere temporară (regim vamal IM; regim extensiv , care prevede suspendarea parţială de plată a drepturilor de import) fapt încălcat de către reclamant.

Dat fiind faptul că xxx a plasat exportul automacaralei pe pneuri cu accesorii în regimul vamal ce prevede suspendare totală de la plata drepturilor de import Serviciul Vamal Bălţi a emis Decizii de regularizare în baza căror s-a perceput taxa vamală care prevede că pentru bunurile care nu se încadrează în prevederile punctului de control, regimul de admitere temporară se acordă cu suspendarea parţială de la plata drepturilor de import. De altfel, coroborînd norma prevăzute la aplicată de către Biroul Vamal la emiterea deciziei de regularizare indicate de reclamantul xxx în acţiune, colegiul civil stabileşte asupra extinderii şi aplicabilităţii generale a primei şi a caracterului excepţional al celei de a doua, care se aplică doar în cazul cumulării tuturor condiţiilor prevăzute exhaustiv în norma cea din urmă. Dat fiind faptul că instanţa de fond nu a stabilit temeiuri de anulare a actelor administrative emise de către Serviciul Vamal Bălţi, cît şi nu a stabilit temeiuri de scoatere a cererii de pe rol, aşa cum invocă apelantul, stabilind că procedura de depunere a cererii de chemare în judecată a fost respectată de către reclamant, Colegiul civil ajunge la concluzia de a admite apelul formulat de Biroul Vamal Bălţi şi a casa hotărîrea Judecătoriei Bălţi.

Un alt exemplu se materializiază în decizia Curţi de Apel Bălţi din 22.10.2015 în cauza civilă la cererea de chemare în judecată înaintată de xxx către Biroul Vamal Bălţi privind anularea actelor administrative. În motivarea acţiunii reclamantul a invocat că, în temeiul Ordinului de control de către Biroul Vamal Bălţi, a fost efectuat controlul ulterior tematic prin audit post-vămuire în vederea respectării destinaţiei finale a mărfurilor introduse în capitalul statutar conform declaraţiei vamale la xxx.

În rezultatul controlului efectuat a fost întocmit procesul-verbal reclamantul a contestat procesul-verbal în cauză. Biroul Vamal Bălţi s-a adresat către IFS cu solicitarea în vedere efectuării unui control privind corectitudinea calculării şi achitării valorii pe valoare adăugată la vînzarea mijlocului de transport. În rezultatul controlului,  de IFS a întocmit Actul  în care este indicat că, entitatea a calculat integral TVA la realizarea mijlocului fix – autocamion.  La data de xxx, de către Biroul Vamal Bălţi, a fost întocmit Act de audit post-vămuire, prin care au fost stabilite drepturi de import: taxa pe valoare adăugată, indicîndu-se totodată că, majorări de întîrziere vor fi calculate la momentul întocmirii deciziei de regularizare. Administratorul a semnat actul susmenţionat, indicînd că nu este deacord cu decizia luată. Pînă la expirarea termenului de către Biroul Vamal Bălţi, a fost emisă decizia de regularizare .

Reclamantul consideră neîntemeiate şi solicită să fie anulate: procesul verbal, actul de audit post-vămuire, decizia de regularizare din următoarele motive: xxx a importat un autovehicul pentru transportul mărfurilor, marca „Mercedes-Benz. Menţionează reclamantul că, autovehiculul dat a fost importat în calitate de aport la majorarea capitalului social, cu destinaţia de import - aport la capitalul social. Mai invocă că, în procesul vămuirii autovehiculului importat, nu au fost comise încălcări a legislaţiei în vigoare, autovehiculul prezentat spre controlul vamal şi documentele au fost controlate de colaboratorii Biroului Vamal, în rezultatul căruia s-a permis importul în Republica Moldova. Autovehiculul importat a fost introdus în capitalul social al întreprinderii, ceia ce se confirmă prin Decizia Camerei înregistrării de Stat privind înregistrarea modificărilor. Reclamantul  a vîndut autovehiculul dat la fel a calculat şi a achitat TVA de la valoarea de intrare a autovehiculului importat, totodată a depus declaraţia cu privire la TVA la IFS Bălţi în termenii stabiliţi.

În rezultatul controlului fiscal, sumele pentru stingerea obligaţiunilor fiscale privind achitarea TVA din vînzarea autovehiculului marca „Mercedes-Benz” au fost compensate din sumele TVA, care urmau a fi restituite întreprinderii din buget. Astfel, consideră că, obligaţia de achitare a TVA din vînzarea autovehiculului respectiv este executată, iar reclamntul nu are datorii faţă de buget în baza tranzacţiei menţionate, motiv pentru care, nu poate fi achitată repetat suma TVA din vînzarea autovehiculului, deasemeni nu pot fi aplicate penalităţi în privinţa întreprinderii, întrucît nu au fost admise încălcări a legislaţiei în vigoare. Prin hotărîrea Judecătoriei Bălţi a fost admisă integral cererea de chemare în judecată. S-a anulat procesul-verbal de examinare preliminară a rezultatelor auditului post-vămuire s-a anulat Actul de audit post vămuire; s-a anulat Decizia de regularizare; s-a încetat procedura de control vamal. Analizând legalitatea şi temeinicia hotărârii atacate, prin prisma argumentelor invocate de participanţii la proces şi a materialelor din dosar, Colegiul civil si de contecios administrativ consideră apelul declarat drept întemeiat şi care urmează a fi admis din următoarele motive.

La soluţionarea litigiului, instanţa de fond nu a dat apreciere prevederilor art. 35 Cod Vamal şi nu a ţinut cont de faptul că în cazul înstrăinării bunului material importat cu scopul includerii în capital statutar al entităţii, înainte de expirarea termenului de 3 ani, care această perioadă rămîne sub supraveghere vamală, agentul economic urma să înştiinţeze organului vamal despre tranzacţia încheiată de vînzare a autocamionului de marca „Mercedes-Benz” şi să achite drepturile de import la conturile respective ale serviciului vamal.      Colegiul Civil şi de contencios administrativ al Curţii de Apel Bălţi consideră concluziile primei instanţe drept neîntemeiate, rezultate din aplicarea incorectă a normelor de drept material, fapt care impune casarea hotărârii pronunţate. Dat fiind faptul că instanţa de apel nu a stabilit temeiuri de anulare a actelor administrative emise de către Biroul Vamal Bălţi,                    

Colegiul civil a ajuns la concluzia de a admite apelul acestuia şi a casa integral hotărîrea Judecătoriei Bălţi cu emiterea unei noi soluţii de respingere a acţiunii.                                                                                      

    În raport cu cele expuse mai sus,-

 

                                               Se propune:

 

1. A discuta prezenta notă informativă în cadrul şedinţei operative a            Colegiului Civil al Curţii de Apel Bălţi.

2. A expedia prezenta notă informativă în adresa Curţii Supreme de Justiţie.

3. A plasa informaţia nominalizată pe Pagina – Web a Curţii de Apel Bălţi.

4. A ține sub monitorizare problematica dată.

 

Coordonator, judecător al Colegiului Civil

al Curţii de Apel Bălţi                                                                 Aliona Corcenco

 

 

Executat: Specialist Direcția Sistematizare,

Generalizare a Practicii Judiciare şi Relaţii cu Publicul                                                                                      

Postolache Sergiu