A A A

Notă Informativă cu privire la activitatea Curţii de Apel Bălţi pe parcursul a 9 luni ale anului 2016

22 Octombrie 2016 | 7

              Conform planului de lucru pentru anul 2016 a Direcţiei sistematizare, generalizare a practicii judiciare şi relaţii cu publicul  a Curtii de Apel Bălţi a fost efectuată analiza activitatii Colegiului penal şi Colegiului civil privind rezultatele efectuării justiţiei pe cauzele penale şi civile  pe perioada a  9  luni a anului 2016.

                  Nota informativă dată cuprinde analiza datelor statistice cu privire la examinarea cauzelor penale, civile şi economice în prima instanţă, în baza Legii contenciosului administrativ, în ordine de apel şi recurs,examinarea recursurilor despre eliberarea sau refuzul de a elibera mandatul de arest, precum şi prelungirea termenului de ţinere sub arest,  examinarea în ordine de recurs ordinar şi recurs extraordinar  a materialelor administrative.

                  Prin ordinul preşedintelui Curţii de Apel Bălţi judecătorii sînt repartizaţi în colegii: Colegiul penal şi Colegiul civil şi de contencios administrativ.

             

I. Activitatea Colegiului penal la înfăptuirea justiţiei

 

              Pe parcursul a 9 luni a anului 2016  în adresa Colegiului penal al Curţii de Apel Bălţi spre examinare după competenţă, în prima instanţă, în ordine de apel şi recurs au parvenit 2700 dosare şi materiale faţă de 2782dosare şi materiale în aceiaşi perioadă a anului 2015, deci cu 82 dosare mai puţin,  dintre care la data întocmirii raportului dat au fost examinate 2169 (80,33%) faţă de 2066 (74,26%) cauze – examinate în aceiaşi perioadă a anului 2015; inclusiv pe 10 dosare (0,37%) plîngeri au fost retrase, faţă de 26 (0,93 %) dosare pe care au fost retrase plîngeri în anul 2015; pe 47 (1,74%) materiale au fost depuse declaraţii de abţinere; 1 (0,04%) cauză au fost conexate; pe 4 (0,15%) cauze a fost remise după competenţă; restanţa cauzelor neexaminate constituind - 526 (19,48%) cauze, faţă de 646 (23,22 %) cauze  restanţă în aceiaşi perioadă a anului 2015, deci cu 120 dosare mai puţin.

              Din numărul total de 2700 cauze penale şi materiale parvenite :

- în prima instanţă – 0

- în ordine de apel – 888

- în ordine de recurs cauze penale – 599

- în ordine de recurs cauze contravenţionale - 753

- recursuri despre eliberarea sau refuzul de a elibera mandatul de arest, arestului la domiciliu şi prelungirea termenului de ţinere sub arest – 458

- în ordine de revizuire a cauzelor penale – 1

- în ordine de revizuire a cauzelor contravenţionale – 1

 

                  Toate cauzele penale examinate de către Colegiul penal în prima instanţă, în ordine de apel şi recurs au fost examinate în limba de stat.

                  La examinarea dosarelor Colegiul penal a respectat pe deplin normele procesuale în partea termenelor de repartizare şi examinare a cauzelor.

 

                             II. Examinarea cauzelor penale în I instanţă

 

            Conform competenţei, Curtea de Apel judecă în prima instanţă cauzele penale indicate în art. 38 CPP al R. Moldova.

În perioada raportată a anului 2016 spre examinare în prima instanţă nu a parvenit nici o cauză penală.

 

                   III. Examinarea cauzelor penale în ordine de apel

            Conform art.400 CPP al R.Moldova sentinţele pronunţate de judecătoriile de fond pot fi atacate cu apel în Curtea de Apel.

                  În 9 luni a anului 2016 numărul total de cauze penale înregistrate înordine de apel în Curtea de Apel Bălţi au constituit  888 cauze (32,89%), faţă de 955  cauze (34,32%) în aceiaşi perioadă a anului 2015,  sau cu 67 cauze mai puţine.

            În perioada raportată au fost examinate în ordine de apel 545 cauze penale (61,37%), faţă de 526 cauze penale (55,08%) în aceiaşi perioadă a anului 2015, sau cu 19 cauze mai mult.

        

            Structura dosarelor examinate  se prezintă în felul următor:

1.     apeluri respinse cu menţinerea sentinţelor instanţelor de fond -  281 dosare  ( 53,62 %) /în număr de 328 persoane/.

2.     apeluri admise cu casarea sentinţelor instanţei de fond şi pronunţarea  unei noi hotărîri – 262 dosare (46,38%) /în număr de 327 persoane/

·       cu achitarea inculpatului – 16 persoane;

·       cu încetarea procesului penal – 56 persoane;

·       cu trimiterea la rejudecare – 6 persoane;

·       cu modificarea calificării şi reducerea pedepsei – 4 persoane;

·       cu reducerea pedepsei fără  modificarea calificării – 59 persoane;

·       cu înăsprirea pedepsei – 127 persoane;

·       referitor la unele fapte – 16 persoane;

·       cu privire la acţiunea civilă – 16 persoane;

·       referitor la penitenciare – 1 persoană

 

         Pe 1 cauză (0,11%) cererea a fost  conexată şi 2 cereri de apel au fost retrase.

         Restul cauzelor nesoluţionate în ordine de apel la data de 01.10.2016 îl constituie 342  cauze (38,51%),         faţă de 411 cauze penale (43,04%) în aceiaşi perioadă a anului 2015, sau cu 69 cauze mai puţin.

         În ordine de apel colegiul penal a examinat dosare pe următoarele categorii:

În ordine de apel colegiul penal a examinat dosare pe următoarele categorii:

§  infracţiuni contra vieţii şi sănătăţii persoanei – 63 persoane

Øomor intenţionat – 29 persoane

Øvătămarea intenţionată a integrităţii corporale – 34 persoane

 

§  infracţiuni privind viaţa sexuală a persoanei – 32 persoane

Øviolul – 32 persoane

 

§  infracţiuni contra patrimoniului – 194 persoane

Øfurtul, pungăşia - 75 persoane

Øjaful - 44 persoane

Øtîlhăria – 29 persoane

Øşantajul – 2 persoane

Øexcrocheria – 41 persoane

Ødistrugerea sau deteriorarea intenţionată a bunurilor - 3

 

§  infracţiuni contra familiei şi minorilor - 43 persoane   

§  infracţiuni contra sănătăţii publice şi convieţuirii sociale – 31 persoane

§  infracţiuni economice – 9 persoane

§  infracţiuni în domeniul transportului – 66 persoane

§  infracţiuni contra securităţii publice şi a ordinii publice - 69 persoane

Øhuliganismul – 69 persoane

 

§  infracţiuni săvîrşite de persoane cu funcţii de răspundere –

-         mituirea     15 persoane

§alte infracţiuni – 133 persoane.

                 

Fiecare judecător al Colegiului penal a examinat în ordine de apel:

1.     Gh. Scutelnic - 54 cauze parvenite, cauze examinate –33 (61,11 %),   

·        în rest – 21 cauze,

·        fără modificări – 25 cauze (75,76 %)

·        hotărîre nouă – 7 cauze

·        retras apelul – 1 cauză

2.     O. Moraru – 74 cauze parvenite, 48 cauze examinate (64,86 %)

·       în rest - 25 cauze

·        fără modificări – 25 cauze (52,08 %)

·        hotărîre nouă – 23 cauze

·       dosare conexate  – 1 cauze

3.     I. Talpa  79 cauze parvenite, 48 cauze examinate (60,76 %)

·       în rest – 31 cauze

·       fără modificări – 23 cauze (47,92%)

·       hotărîre nouă – 25 cauze

4.     S. Şleahtiţchi  83 cauze parvenite, 54 cauze examinate (65,06 %)

·        în rest – 29 cauze

·        fără modificări – 31 cauze (57,41 %)

·        hotărîre nouă – 22 cauze

·        retras apelul - 1 cauză

5.     A.Revenco – 91 cauze  parvenite, 51 cauze examinate (56,04 %)

·        în rest - 40 cauze

·        fără modificări - 32 cauze (62,75 %)

·        hotărîre nouă - 19 cauze

6.     E.Răţoi – 101 cauze parvenite, 62 cauze examinate (61,39 %)

·        în rest – 39 cauze

·        fără modificări -34 cauze (54,84 %)

·        hotărîre nouă – 28 cauze

7.     Gh. Liulca –91 cauze parvenite, 61 cauze examinate (67,03 %)

·        în rest – 30 cauze

·        fără modificări – 35 cauze (57,38 %)

·        hotărîre nouă – 26 cauze

8.     A.Rotaru –117 cauze parvenite, 63 cauze examinate (53,85%)

·        în rest – 52 cauze

·        fără modificări – 22 cauze (34,92 %)

·        hotărîre nouă – 41 cauze

9.     R. Burdeniuc –104 cauze parvenite, 70 cauze examinate (67,31 %)

·        în rest – 34 cauze

·        fără modificări – 26 cauze (37,14%)

·        hotărîre nouă – 44 cauze

10.             D. Puşca – 94 cauze parvenite, 55 cauze examinate (58,51 %)

·        în rest – 39 cauze

·        fără modificări – 28 cauze (50,91 %)

·        hotărîre nouă – 27 cauze

11. T. Duca – 1 cauză parvenită, 0 cauze examinate

·          în rest – 1 cauze

·          fără modificări – 0 cauze

·          hotărîre nouă – 0 cauze

12.E. Ababei–1cauze parvenite, 0 cauze examinate

·          în rest – 1 cauze

·          fără modificări – 0 cauze

·          hotărîre nouă – 0 cauze

            

           În mediu, fiecărui judecător a Colegiului penal în primele 9 luni a anului 2015 i-a revenit spre examinare în ordine de apel a cîte 88 cauze penale, faţă de   95 cauze în aceiaşi perioadă a anului 2015.   

 

IV. Examinarea dosarelor penale şi materialelor în ordine de recurs.

 

Pe perioada raportată în Curtea de Apel Bălţi au parvenit în procedură în ordine de recurs 599 cauze şi materiale penale (22,19%) (inclusiv 75 cauze nesoluţionate la începutul perioadei raportate), faţă de 704 cauze  şi  materiale penale (25,31%) în ordine de recurs parvenite în aceiaşi perioadă a anului 2015, /inclusiv 123 cauze nesoluţionate la începutul perioadei raportate/,  dintre care:

-la recursul procurorului - 104 (19,85 %)

-la plîngerea condamnaţilor, apărătorilor sau reprezentanţilor legitimi  - 349 recursuri (66,60%)

-la plîngerea părţii vătămate, apărătorilor sau reprezentanţilor legitimi - 8 recursuri (1,53 %)

-la recursurile şi plîngerile contra încheierilor instanţelor judecătoreşti – 63 recursuri (12,02 %)

 

·        recursuri şi plîngeri contra sentinţelor instanţelor judecătoreşti          /cauze penale/ - 129  recursuri

·        recursuri şi plîngeri contra încheierilor instanţelor judecătoreşti        /materiale penale/ - 470  recursuri

         

La data de 01.10.2016 au fost examinate cu pronunţarea hotărîrii –509 recursuri (84,97%)  /dintre care: 94 cauze penale şi 415 materiale penale / faţă de 558 recursuri (79,26%) examinate în aceeaşi perioadă a anului 2015 /dintre care: 131 cauze penale şi 434 materiale penale.   

                                                   

         Rezultatul examinării recursurilor

-    recursuri respinse în total – 338 cauze (66,40 %), inclusiv:

·        49 cauze penale

·        289 materiale penale

-    recursuri admise  în total  – 167 cauze (32,81%), inclusiv:

·        44 cauze penale

·        123 materiale penale

 

 

În perioada raportată 4 recursuri au fost retrase (0,79%), faţă de 7 recursuri (0,99%) retrase în aceiaşi perioadă a anului 2015

 

Restanţă la sfîrşitul perioadei de referinţă constituie 88 cauze (14,69%) faţă de 103 cauze (14,63 %) în anul 2015, 2 cauze fiind remise după competenţă.

 

 

 

 

      Judecătorii Colegiului penal au examinat pe parcursul a 9 luni ale anului 2016 cauze penale în recurs (1r-):

 

1.     Gh. Scutelnic – 13 cauze parvenite, 9 cauze examinate (69,23 %)

-    Fără modificări – 5 (55,56%)

-    la rejudecare – 1

-    hotărîre nouă – 3

-    rest – 4

2. O. Moraru – 14 cauze parvenite, 11 cauze examinate (78,57 %)

-   fără modificări – 7 (63,64%)

-   hotărîre nouă – 4

-   rest – 3

3.  I. Talpa  12 cauze parvenite, 7 cauze examinate (58,33 %)

- fără modificări – 4 (57,14%)

-   hotărîre nouă - 3

-   rest - 5

4.      S. Şleahtiţchi  7 cauze parvenite, 4 cauze examinate (57,14 %)

-   fără modificări – 2 (50%)

-      hotărîre nouă - 2                                               

-   restul – 3

5.     A.Revenco – 18 cauze  parvenite, 12 cauze examinate (66,67 %)

-  fără modificări – 7 (58,33%)

-  la rejudecare – 1

-  hotărîre nouă – 4                                

-  restul – 6

6.     E.Răţoi – 17 cauze parvenite, 11 cauze examinate (64,71 %)

-  fără modificări –3 (27,27%)

-  la rejudecare – 2

-  hotărîre nouă – 6

-  rest – 6

7.     Gh. Liulca – 15 cauze parvenite, 12 cauze examinate (80 %)

-  fără modificări – 5 (41,67%)

-  la rejudecare – 3

-  hotărîre nouă – 4 

-  restul – 3

         8.  A.Rotaru – 14 cauze parvenite, 11 cauze examinate (78,57 %)

-fără modificări –  6 (54,55%)                                               

-hotărîre nouă – 4

-retras recursul – 1

-   restul – 3

         9.  R.Burdeniuc – 11 cauze parvenite, 10 cauze examinate ( 90,91%)

-   fără modificări – 8 (80%)

-   hotărîre nouă – 2

-   restul – 1

         10.  D. Puşca – 8 cauze parvenite, 7 cauze examinate (87,5%)

-   fără modificări – 2 (28,57)

-   hotărîre nouă – 5

-   restul – 1

         

              În mediu, fiecărui judecător din colegiul penal i-a revenit spre examinare în ordine de recurs în perioada raportată aproximativ a cîte 13 cauze penale.

 

            Examinarea materialelor privind plîngerile împotriva acţiunilor organelor de urmărire penală şi a organelor care exercită activitatea operativă de investigaţie (10r-)

      Pe perioada raportată în Curtea de Apel Bălţi s-au aflat în procedură 207 plîngeri conform art. 313 CPP, dintre care au fost examinate 185 (89%37) plîngeri.

                                                    

         Rezultatul examinării petiţiilor

-    recursuri respinse în total – 138 (74,59 %) cauze,

-    recursuri admise  în total  – 46 (24,86 %) cauze,

 

În perioada raportată 1 (0,54 %) cerere a fost retrasă, iar restanţa o constituie 22 (10,63 %) cauze.

 

Judecătorii Colegiului penal au examinat pe parcursul a 9 luni ale anului 2016 materiale penale în recurs (10r-):

1.     Gh. Scutelnic – 12 cauze parvenite, 11 cauze examinate (91,67 %)

-    Fără modificări – 9 (81,82%)

-    casate – 2

-    rest – 1

2. O. Moraru – 23 cauze parvenite, 19 cauze examinate (82,61 %)

-   fără modificări – 14 (73,68%)

-   casate – 5

-   rest – 4

3.  I. Talpa  17 cauze parvenite, 14 cauze examinate (82,35%)

- fără modificări – 13 (92,86%)

-   casate – 1

-   rest - 3

4.      S. Şleahtiţchi  16 cauze parvenite, 14 cauze examinate (87,5 %)

-   fără modificări – 11 (78,57%)

-      casate - 3                                               

-   restul – 2

5.     A.Revenco – 30 cauze  parvenite, 30 cauze examinate (100%)

-  fără modificări – 22 (73,33%)

-  casate - 8                               

-  restul – 0

6.     E.Răţoi – 33 cauze parvenite, 31 cauze examinate (93,94 %)

-  fără modificări –20 (64,52%)

-  casate – 11

-  rest – 2

7.     Gh. Liulca – 24 cauze parvenite, 23 cauze examinate (95,83 %)

-  fără modificări –14 (60,87%)

-  casate - 9 

-  restul – 1

         8.  A.Rotaru – 15 cauze parvenite, 13 cauze examinate (86,67 %)

-fără modificări –  11 (84,62%)                                               

-casate – 2

-   restul - 2

         9.  R.Burdeniuc – 15 cauze parvenite, 12 cauze examinate ( 80%)

-   fără modificări –12 (100%)

-      casate - 0                                              

-   restul – 3

         10.  D. Puşca – 21 cauze parvenite, 17 cauze examinate (80,95%)

-   fără modificări – 11 (64,71%)

-   casate – 5

-   retras recursul – 1

-   restul – 4

1.  D. Corolevschi   - 1 cauze parvenită, 1 cauză examinată (100%)

-   fără modificări – 1 (100%)

-   casate – 0

-   restul – 0

         

              În mediu, fiecărui judecător din colegiul penal i-a revenit spre examinare în ordine de recurs în perioada raportată aproximativ a cîte 20 materiale în recurs.

 

             Examinarea materialelor privind acţiunile de urmărire penală efectuate cu autorizarea judecătorului de instrucţie (11r-)

 

      Pe perioada raportată în Curtea de Apel Bălţi s-au aflat în procedură 22 materiale în recurs conform art. 301 CPP, au fost examinate 20 (90,91%) recursuri/ dintre care 14 fără modificări, 5 casată.

         În perioada raportată pe 1 cauză a fost retras recursul, iar restanţa o constituie 2 cauze

 

Judecătorii Colegiului penal au examinat pe parcursul a 9 luni ale anului 2016 materiale penale în recurs (11r-):

1. O. Moraru – 2 cauză parvenită, 2 cauză examinată (100 %)

-   fără modificări – 1 (50%)

-   casate – 1

-   rest – 0

2.  I. Talpa  1 cauză parvenită, 1 cauză examinată (100 %)

-   fără modificări – 1 (100%)

-   casate – 0

-   rest – 0

3.  S. Şleahtiţchi  3 cauze parvenite, 3 cauze examinate (100 %)

-   fără modificări – 2 (66,67%)

-   casate – 1

-   rest – 0

4.     A. Revenco    4 cauze parvenite, 3 cauze examinate (75 %)

-       fără modificări – 2 (66,67%)

-       casate – 1

-       rest – 1

5.       E.Răţoi – 6 cauză parvenită, 6 cauză examinată (100 %)

-   fără modificări – 6 (100%)

-   casate – 0

-   rest – 0

6. Gh. Liulca –3 cauze parvenite, 3 cauze examinate (100 %)

-   fără modificări – 1 (33,33%)

-   casate – 1

-   retras recursul - 1

-   rest – 0

7.  A.Rotaru – 2 cauză parvenită, 2 cauză examinată (100 %)

-   fără modificări – 1 (50%)

-   casate – 1

-   rest – 0

8.     D. Puşca   1 cauze parvenite, 0 cauze examinate

-       fără modificări – 0

-       casate – 0

-       rest – 1

 

       Examinarea materialelor privind măsuri procesuale de constrîngere aplicate cu  autorizarea judecătorului de instrucţie (12r-)

 

            Pe perioada raportată în Curtea de Apel Bălţi s-au aflat în procedură 9 materiale în recurs conform art. 302 CPP, au fost examinate 8 recursuri/ dintre care 4 fără modificări, 4 casate.

            În perioada raportată 1 cauză a rămas în rest.

 

Judecătorii Colegiului penal au examinat pe parcursul a 9 luni ale anului 2016 materiale penale în recurs (12r-):

1. O. Moraru  1 cauze parvenite, 1 cauze examinate (100 %)

-   fără modificări – 1 (100%)

-   casate – 0

-   rest – 0

2.  A. Revenco    1 cauze parvenite, 1 cauze examinate (100 %)

-   fără modificări – 1 (100%)

-   casate – 0

-   rest – 0

3.  E. Răţoi   1 cauze parvenite, 1 cauze examinate (100 %)

-   fără modificări – 0

-   casate – 1

-   rest – 0

4. Gh. Liulca –2 cauze parvenite, 2 cauze examinate (100 %)

-   fără modificări – 1 (50%)

-   casate – 1

-   rest – 0

5.  A.Rotaru – 1 cauză parvenită, 1 cauză examinată (100%)

-   fără modificări – 1 (50%)

-   casate – 0

-   rest – 0

4.  R. Burdeniuc –2 cauze parvenite, 2 cauze examinate (100 %)

-   fără modificări – 0

-   casate – 1

-   rest – 1

5. D. Puşca  – 1 cauză parvenită, 1 cauză examinată (100 %)

-   fără modificări – 0

-   casate – 1

-   rest – 0

 

         Examinarea materialelor privind măsuri speciale de investigaţii (13r-)

            Pe perioada raportată în Curtea de Apel Bălţi s-au aflat în procedură 2 materiale în recurs, fiind examinate 2 cauze/ dintre care 2 cereri au fost respinse.

1.     S. Şleahtişki   1 cauze parvenite, 1 cauze examinate (100 %)

-   fără modificări – 1 (100%)

-   casate – 0

-   rest – 0

2.     A. Revenco    1 cauze parvenite, 1 cauze examinate (100 %)

-   fără modificări – 1 (100%)

-   casate – 0

-   rest – 0

 

 

            Examinarea materialelor privind punerea în executare a hotărîrilor judecătoreşti (21r-)

 

      Pe perioada raportată în Curtea de Apel Bălţi s-au aflat în procedură 171 plîngeri, dintre care au fost examinate 143 (84,12%) plîngeri

                                                    

         Rezultatul examinării materialelor

-    recursuri respinse în total – 113(79,02 %) cauze,

-    recursuri admise  în total  – 29 (20,28 %) cauze,

 

În perioada raportată 1 (0,7%)cauză s-a retras recursul, 1 (0,58%) cauză transmisă după competenţă, restanţa o constituie 27 (15,79%) cauze.

 

 Judecătorii Colegiului penal au examinat pe parcursul a 9 luni ale anului 2016 materiale penale în recurs (21r-):

 

3.     Gh. Scutelnic – 11 cauze parvenite, 9 cauze examinate (81,82 %)

-    Fără modificări – 7 (77,78%)

-    casate – 2

-    rest – 2

2. O. Moraru – 20 cauze parvenite, 18 cauze examinate (90 %)

-   fără modificări – 16 (88,89%)

-   casate – 2

-   rest – 2

3.  I. Talpa  17 cauze parvenite, 14 cauze examinate (82,35%)

- fără modificări – 11 (78,57%)

-   casate – 3

-   rest - 3

9.      S. Şleahtiţchi  20 cauze parvenite, 18 cauze examinate (90 %)

-   fără modificări – 15 (83,33%)

-      casate - 3                                               

-   restul – 2

10.                    A.Revenco – 22 cauze  parvenite, 18 cauze examinate (81,82 %)

-  fără modificări – 13 (72,22%)

-  casate - 5                                

-  restul – 4

11.                    E.Răţoi – 17 cauze parvenite, 12 cauze examinate (70,59 %)

-  fără modificări – 8 (66,67%)

-  casate – 4

-  transmis după competenţă – 1

-  rest – 4

12.                    Gh. Liulca –20 cauze parvenite, 14 cauze examinate (70 %)

-  fără modificări –11 (78,57%)

-  casate - 3 

-  restul – 6

         8.  A.Rotaru – 13 cauze parvenite, 13 cauze examinate (100 %)

-fără modificări –  12 (92,31%)                                               

-casate – 1

-   restul - 0

         9.  R.Burdeniuc – 13 cauze parvenite, 12 cauze examinate ( 92,31%)

-   fără modificări – 11 (91,67%)

-      casate - 1                                              

-   restul – 1

         10.  D. Puşca – 18 cauze parvenite, 15 cauze examinate (83,33%)

-   fără modificări – 9 (60%)

-   casate – 5

-   retras recursul - 1

-   restul – 3

         

              În mediu, fiecărui judecător din colegiul penal i-a revenit spre examinare în ordine de recurs în perioada raportată aproximativ a cîte 17 materiale în recurs.

 

          Examinarea cererilor parvenite cu privire la recuzare, abţinere, strămutare sau conflict de competenţă (1rz-, 1cc-)

 

                  Pe parcursul a 9 luni a anului 2016,  cereri privind recuzare sau abţinere, s-au aflat în procedură 47cereri / dintre care 13 cereri au fost respinse, 34 cereri au fost admise, cereri privind ridicarea conflictului de competenţă – 10 /dintre care 4 cereri au rămas respinse demersurile, 5 cauze admise demersurile şi 1 cauză trimisă după competenţă. 

 

V. Examinarea cererilor parvenite cu privire la revizuire (1r/h-; 4r/h-)

 

                  Pe parcursul a 9 luni a anului 2016,  s-au aflat în procedură 1 cauză penală în revizuire / care 1 cerere a fost anulată cu modificări, 1 cauză contravenţională în revizuire / care 1 cerere a rămas fără modificări

 

VI.  Examinarea recursurilor despre eliberarea sau refuzul de a elibera mandatul de arest precum şi prelungirea termenului de ţinere sub arest.

            În perioada raportată au parvenit spre examinare 458 recursuri (16,96%) despre eliberarea sau refuzul de a elibera mandatul de arest, arestului la domiciliu şi prelungirea termenului de ţinere sub arest şi arestului la domiciliu, faţă de 366 recursuri (13,16%) pe categoria dată  în anul 2015, dintre care:

-recursuri asupra hotărîrilor de aplicare a arestului preventiv – 140 recursuri,

-recursuri asupra hotărîrilor prin care s-a refuzat aplicarea arestului preventiv – 19 recursuri,

-recursuri asupra hotărîrilor de aplicare a arestului la domiciliu – 5 recursuri,

-recursuri asupra prelungirii termenului de ţinere sub arest – 193 recursuri,

-refuz de a prelungi termenul de ţinere sub arest – 7 recursuri,

-recursuri asupra prelungirii termenului de ţinere sub arest la domiciliu – 23 recursuri,

-refuz de a prelungi termenului de ţinere sub arest la domiciliu –1 recurs,

-recursuri asupra hotărîrilor de refuz în alegerea declaraţiei de nepărăsirea a localităţii – 1 recurs,

-recursuri asupra hotărîrilor de prelungirea arestului în judecată – 26 recursuri,

-recursuri asupra prelungirii arestului pe durata mai mult de 30 de zile – 41 recursuri,

-recursuri asupra înlocuirii arestului în obligaţiunea de a nu părăsi localitatea – 2 recursuri

 

Restanţa la sfîrşitul perioadei de referinţă - 1 recurs,

            În conformitate cu art. 312 CP RM în termen de 3 zile din momentul primirii  au fost examinate  457 recursuri cu următorii indici:

 

-recursuri respinse – 382 (83,59%), inclusiv:

* arest preventiv – 109

* refuz de a elibera mandate de arest preventiv – 11

* arest la domiciliu – 4

           * prelungirea termenului de ţinere sub arest –181

* refuz de a prelungi termenul de ţinere sub arest – 3

* prelungirea termenului de ţinere sub arest la domiciliu – 18

* refuz de a prelungi termenului de ţinere sub arest la domiciliu – 1

* prelungirea arestului în judecată – 25

* prelungirea arestului pe durata mai mult de 30 zile – 29

* înlocuirea arestului cu obligarea de a nu părăsi localitatea – 1

-recursuri admise – 72  (15,75%), inclusiv:

* arest preventiv – 29

* refuz de a elibera mandate de arest preventiv – 8

* arest la domiciliu – 1

           * prelungirea termenului de ţinere sub arest –11

* refuz de a prelungi termenul de ţinere sub arest – 4

* prelungirea termenului de ţinere sub arest la domiciliu – 5

* refuz în alegerea declaraţiei de nepărăsire a localităţii – 1

* prelungirea arestului în judecată – 1

* prelungirea arestului pe durata mai mult de 30 zile – 11

* înlocuirea arestului cu obligarea de a nu părăsi localitatea – 1

  

Din totalul recursurilor examinate 3 recursuri (0,66 %) au fost retrase.

 

Fiecare judecător al Colegiului penal a examinat în perioada raportată următorul număr de  recursuri pe categoria dată:

 

1.                   Gh. Scutelnic – 35 cauze parvenite, 35 cauze examinate, fără modificări – 31, anulate - 4 (11,43 %),  rest - 0

2.                     O. Moraru – 42 cauze parvenite, 42 cauze examinate, fără modificări - 34,  anulate – 8 (19,05 %), rest – 0

3.                   I. Talpa  55 cauze parvenite, 55 cauze examinate, fără modificări - 38, anulate - 16 (29,09 %), recurs retras – 1, rest - 0

4.                   S. Şleahtiţchi  52 cauze parvenite, 52 cauze examinate, fără modificări - 42,    anulate  - 10(19,23%), rest – 0,

5.                   A.Revenco – 50 cauze  parvenite, 50 cauze examinate, fără modificări – 44, anulate – 6 (12 %), rest - 0

6.                   E.Răţoi – 44 cauze parvenite, 43 cauze examinate, fără modificări - 36, anulate – 7 (16,28%), rest - 1

7.                   Gh. Liulca –46 cauze parvenite, 46 cauze examinate, fără modificări – 39,  anulate - 7  (15,22%), rest - 0

8.                   A.Rotaru – 44 cauze parvenite, 44 cauze examinate, fără modificări –40,   anulate – 4 (9,09 %), rest – 0

9.                   R.Burdeniuc – 38 cauze parvenite, 38 cauze examinate,  fără  modificări – 33,  anulate - 4 (10,53 %), recurs retras – 1 rest - 0

10.              D. Puşca - 52 cauze parvenite, 52 cauze examinate,  fără  modificări – 45,  anulate - 6 (11,54 %) recursuri retrase - 1, rest - 0

            În mediu, fiecărui judecător al Colegiului penal i-a revenit spre examinare cîte 46 recursuri asupra aplicării măsurilor preventive, şi prelungirea duratei lor, faţă de 36 recursuri în aceiaşi perioadă a anului 2015.

 

VII. Examinarea în ordine de recurs a materialelor contravenţionale.

            Spre examinare în 9 luni a anului 2016 au parvenit 753 recursuri /inclusiv 105 materiale neîncheiate la începutul perioadei raportate/ faţă de 757 recursuri /inclusiv 107 materiale neîncheiate la începutul perioadei raportate/   parvenite în anul 2015, sau cu 4 mai puţine ca în aceiaşi perioadă a anului 2015.

         Dinamica examinării recursurilor înaintate:

-la recursul procurorului - 16 materiale ( 2,47 %)

-la recursul contravenientului - 328 ( 50,62 %)

-la recursul agentului constatator – 270 (41,67 %)

-la recursul părţii vătămate – 34 (5,25 %)

 

            La momentul raportării au fost examinate 656 materiale contravenţionale (87,12%), faţă de 633 materiale (83,62 %) examinate pe aceiaşi perioadă în anul 2015. 

În perioada raportată 1 recurs a fost retras (0,15%), 2 cauze remise după competenţă, restanţă la sfîrşitul perioadei de referinţă constituie 95 cauze (12,62 %),faţă de 122 cauze (16,12 %) în anul 2015

 

            Materialele menţionate au fost examinate cu următorii indici:

1.     recursuri respinse – 406 (53,92 %);

2.     recursuri admise – 249 (33,07 %)

3.     retras recursul – 1 (0,13 %)

            În perioada raportată colegiul penal a examinat 656 recursuri împotriva hotărîrilor contravenţionale pe următoarele tipuri de contravenţii, dintre care 1 recurs a fost retras:

-         contravenţii ce atentează la drepturile politice, de muncă şi la alte drepturi constituţionale ale persoanei fizice – 30 recursuri /20 recursuri respinse/

-         contravenţii ce atentează la sănătatea populaţiei - 30 recursuri / 24 recursuri respinse/

-         contravenţii ce atentează la drepturile reale – 10 recursuri /6 respinse/

-         contravenţii în domeniul protecţiei mediului – 13 recursuri /8 respinse/

-         contravenţii în domeniul industriei, construcţiilor, energeticii, gospodăriei comunale, locuinţelor şi amenajării teritoriului – 25 recursuri /12 respinse/

-         contravenţii în domeniul agricol şi sanitar-veterinar – 1 recurs / 0 respins/

-         contravenţii ce atentează la regimul de transport - 36 recurs /23 respinse/

-         contravenţii în domeniul circulaţiei rutiere - 158 recursuri /91 respinse/

-         contravenţii în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor poştale şi al tehnologiilor informaţionale –1 recurs / 1 respinse/

-         contravenţii ce afectează activitarea de întreprinzător, fiscalitatea, activitatea vamală şi valorile mobiliare - 100 recurs /75 respinse/

-         contravenţii ce afectează activitatea autorităţilor publice – 39 recursuri / 19 respinse/

-         contravenţi se atentează la regimul frontierei de stat şi regimul de şedere pe teritoriul RM – 3 recursuri / 3 respinse/

-         contravenţii în domeniul supravegherii pieţii, metrologiei, standardizării  şi protecţiei consumatorilor – 30 recursuri / 19 respinse/

-         contravenţii ce atentează la ordinea publică - 19 recursuri /11 respins/

-         alte contravenţii – 1608 recursuri /94 respinse/.

                                

         Rezultatele activităţii judecătorilor Curţii de Apel Bălţi referitor la examinarea cauzelor contravenţionale supuse căilor ordinare de atac  la 9 luni 2016 sînt următoarele:

 

1.     Gh.Scutelnic - 55 cauze parvenite, 43 cauze examinate, fără modificări – 30, casate - 13 (30,23%),  rest - 12 cauze.

2.     O. Moraru – 70 cauze parvenite, 62 cauze examinate, fără modificări - 49 cauze, anulate - 13 cauze (20,97%), transmisă după competenţă – 1 cauză, rest - 7 cauze.

3.     I. Talpa  80 cauze parvenite, 74 cauze examinate, fără modificări - 46 cauze, anulate -28 cauze (37,84%), restul - 6 cauze

4.     S. Şleahtiţchi  75 cauze parvenite, 66 cauze examinate, 48 cauze fără modificări,  18 cauze anulate (27,27%), restul –9 cauze

5.     A.Revenco – 86 cauze  parvenite, 69 cauze examinate, fără modificări - 40 cauze, 29 cauze anulate (42,03 %), restul – 17 cauze.

6.     E.Răţoi – 93 cauze parvenite, 79 cauze examinate, fără modificări -41 cauze, cauze anulate - 38 (48,10%),    restul – 14 cauze

7.     Gh. Liulca –88 cauze parvenite, 74 cauze examinate, fără modificări - 37 cauze, casate – 37 cauze (50 %), transmisă după competenţă – 1 cauză, restul - 15 cauze

8.     A.Rotaru – 74 cauze parvenite, 68 cauze examinat, fără modificări- 40 cauze, casate - 27 cauze (39,71 %), retras recursul – 1 cauză,restul - 6 cauze

9.  R.Burdeniuc – 63 cauze parvenite, 60 cauze examinate, fără modificări - 39,  casate - 21 (35%), restul - 3 cauze

10.                      D. Puşca – 69 cauze parvenite, 61 cauze examinate, fără modificări - 36, casate - 25 (40,98%), restul – 8 cauze.

 

În baza celor relatate, pe parcursul activităţii Colegiului penal al Curţii de Apel Bălţi ca instanţă de apel şi recurs în 9 luni a anului 2016 s-a stabilit, că instanţele de fond în linii generale corect aplică prevederile legislaţiei în vigoare la examinarea dosarelor penale.

Tot odată sînt frecvente încălcări şi erori admise de către instanţele de fond, care servesc temei pentru casarea sentinţelor.

Astfel cele mai frecvente încălcări depistate de către Colegiul penal ca instanţă de apel şi recurs sînt:

13.                      La pronunţarea sentinţelor şi stabilirea pedepsei penale, instanţele de fond nu totdeauna ţin cont de prevederile art.art.7,61,75,76 CP RM referitor la caracterul şi gradul prejudiciabil al infracţiunii, de persoana celui vinovat şi circumstanţele cauzei care atenuiază sau agravează răspunderea penală, de motivul acesteia, de influenţa pedepsei aplicate asupra corectării şi reeducării vinovatului, precum  şi de scopul pedepsei penale de restabilire a echităţii sociale.

14.                      Au loc cazuri de atragere din partea instanţelor de fond la răspundere penală a persoanelor contrar prevederilor art.60 CP RM, după expirarea termenului de prescripţie de atragere la răspundere penală.

15.                      La examinarea dosarelor penale instanţele de fond deseori eronat aplică prevederile art.79 CP RM, în cazuri cînd aplicarea pedepsei mai blînde decît cea prevăzută de lege nu este posibilă.

16.                      Aplicarea eronată a prevederilor art.34, 82 CP RM  în caz de recidivă de infracţiuni.

17.                      Încălcarea prevederilor art.84 şi art.85 CP în cazul aplicării pedepsei penale pentru concurs de infracţiuni sau cumulului de sentinţe.

18.                      Aplicarea eronată a prevederilor art.109 CP în cazurile soluţionării cererii de încetare a procesului penal în legătură cu împăcarea părţilor.

19.                      Neargumentarea soluţiilor, cît priveşte neaplicarea pedepsei complimentare în cazurile prevăzute de lege.

20.                      Nerespectarea condiţiilor de încheiere a acordului de recunoaştere a vinovăţiei. Încălcarea prevederilor art.506 alin.(3), (4); art.507-509 CPP.

21.                      Încălcarea prevederilor art.80 CP la aplicarea pedepsei în cazul încheierii acordului de recunoaştere a vinovăţiei.

22.                      Încălcarea prevederilor art.325 alin.(1) CPP, adică, judecarea cauzei cu depăşirea limitei învinuirii formulate în rechizitoriu.

23.                      Judecarea cauzei fără participarea procurorului, inculpatului, precum şi a apărătorului, interpretului şi traducătorului, când participarea lor era obligatorie potrivit legii.

24.                      Neargumentarea cuantumului despăgubirilor materiale şi sumei exacte care necesită a fi încasată.

 

 

 

 

Activitatea Colegiului Civil la înfăptuirea justiţiei

 

Pe parcursul a 9 luni a anului 2016 spre examinare în Curtea de Apel Bălţi au parvenit în total 3555 cauze civile (dintre care restul de cauze nesoluţionate la începutul perioadei raportate este - 823 cauze):

 

- în prima instanţă (2-) – 2 cauze (0,06%);

- în baza Legii Contenciosului administrativ (3-) – 2 cauze (0,06%);

         - în ordine de apel (2a-) – 1402 cauze (39,44%);

         - în ordine de recurs (2r-) – 603 cauze (16,96%);

         - în ordine de revizuire (2rh) – 31 cauze (0,87%);

         - în a II-a instanţă în baza Legii Contenciosului administrativ (3a-, 3r-) – 433 cauze (12,18%);

         - în ordine de apel în baza Legii Contenciosului administrativ (3a-) – 292 cauze (67,44%);

         - în ordine de recurs în baza Legii Contenciosului administrativ (3r-) – 141 cauze (32,56%);

         - în ordine de revizuire în baza Legii Contenciosului administrativ (3rh-) – 7 cauze (0,2%);

- cereri de strămutare, recuz şi abţinere (22r-, 23r-; 24r-;) – 48 cereri parvenite (1,35%);

          - în prima instanţă economice (2c-; 2i-) – 727 cauze (20,45%);

         -în ordine de apel comercial (2ac-) – 200 cauze (5,63%);

         - în ordine de recurs comercial (2rc-) – 89 cauze (2,5%);

         - în ordine de revizuire comercială (2rhc-) – 7 cauze (0,2%);

- în prima instanţă privind recunoaşterea executării hotărîrii statului străin (9-) – 4 cauze (0,11%).

 

 

Colegiul Civil a examinat în total 1872

cauze civile (52,66%):

 

- în prima instanţă (2-) – 1 cauză (0,05%);

         - în ordine de apel (2a-) 664 cauze (35,47%);

         - în ordine de recurs (2r-) 474 cauze (25,32%);

         - în ordine de revizuire (2rh-) 21 cauze (1,12%);

- în a II-a instanţă în baza Legii Contenciosului administrativ (3a-, 3r-) – 262 cauze (14%):

Øîn ordine de apel în baza Legii Contenciosului administrativ (3a-) – 144 cauze (55,6%),

Øîn ordine de recurs în baza Legii Contenciosului administrativ (3r-) – 118 cauze (44,39%);

 

         - în ordine de revizuire în baza Legii Contenciosului administrativ (3rh-) – 6 cauze (0,32%);

- strămutare, recuz şi abţinere (22r-, 23r-, 24r-) – 46 cereri examinate (2,46%):

Ø strămutare – 34 cauze  (73,91%);

Ø recuz şi abţinere – 10 cauze (21,74%);

Øconflict de competenţă – 2 cauze (4,35%).

 

- în prima instanţă economice (2c-, 2i-) – 245 cauze (13,09%);

         - în ordine de apel comercial (2ac) – 82 cauze (4,38%);

         - în ordine de recurs comercial (2rc) – 63 cauze (3,36%);

         - în ordine de revizuire comercială (2rhc) – 6 cauze (0,32%);

- în prima instanţă privind recunoaşterea executării hotărîrii statului străin (9-) – 2 cauze (0,11%).

 

La sfîrşitul perioadei raportate au rămas

pe rol 1237 cauze (34,8%):

         - în ordine de apel (2a) – 452 cauze (36,54%);

         - în ordine de recurs (2r) – 127 cauze (10,27%);

         - în ordine de revizuire (2rh) – 8 cauză (0,65%);

         - în a II-a instanţă în baza Legii Contenciosului administrativ (3a-, 3r-) – 115 cauze (9,3%):

Øîn ordine de apel în baza Legii Contenciosului administrativ (3a-) – 92 cauze (80%);

Øîn ordine de recurs în baza Legii Contenciosului administrativ (3r-) – 23 cauze  (20%);

 

         - în ordine de revizuire în baza Legii Contenciosului administrativ (3rh-) – 1 cauză (0,08%);

         - în prima instanţă economice (2c-, 2i-) 440 cauze (35,57%);

         - în ordine de apel comercial (2ac) – 66 cauze (5,33%);

         - în ordine de recurs comercial (2rc) - 25 cauze (2,02%);

- în ordine de revizuire comercială (2rhc) – 1 cauze (0,08%);

- recuz şi abţinere (22r-, 23r-, 24r-) – 2 cauze (0,16%);

 

Din numărul total de cauze parvenite pe perioada

a 9 luni a anului 2016 au fost remise fără

soluţionare sau retrase – 446 cereri (12,54%):

 

- în prima instanţă (2-) – 1 cauză (0,22%);

 

-                     în prima instanţă în baza Legii conteciosului administrativ (3-) – 2 cereri (0,45%);

 

- în ordine de apel (2a) – 286 cereri (64,12%);

- în ordine de recurs (2r) – 2 cauze (0,45%);

         - în ordine de revizuire (2rh) – 2 cauze (0,45%);

- în ordine de apel în baza Legii conteciosului administrativ (3a) – 56 cereri (12,56%);

- în prima instanţă economice (2c-, 2i-) – 42 cereri (9,42%);

          - în ordine de apel comercial (2ac) –  52 cereri (11,66%);

         -  în ordine de recurs comercial (2rc) - 1 cauză (0,22%);

- în prima instanţă privind recunoaşterea executării hotărîrii statului străin (9-) – 2 cauze (0,45%).

 

         Toate cauzele civile examinate de către Colegiul Civil în prima instanţă, în ordine de apel şi recurs au fost examinate în limba de stat.

         La examinarea dosarelor civile, Colegiul Civil a respectat pe deplin normele procesuale privind dreptul la translator, privind dreptul pîrîţilor (intimaţilor) de a face obiecţii la pretenţiile acţiunii (apelului) prin depunerea referinţei.

 

I.                  Examinarea cauzelor civile în prima instanţă (2-)

 

 Pe parcursul a 9 luni a anului 2016 în prima instanţă a parvenit spre examinare 2 cauze civile, 1 fiind examinată şi admisă şi 1 cauză restituită cererea.

 

Judecătorii Colegiului Civil în perioada raportată au primit:

 

T.Duca       1 cauză parvenită, 1 – cerere examinată, 1 cerere restituită;

A.Toderaş1 cauză parvenită,  1 – cerere examinată, 1 cerere admisă.

 

II.              Examinarea cauzelor civile  în prima

instanţă în baza Legii contenciosului administrativ (3-)

        

La Curtea de Apel Bălţi în peroada a 9 luni 2016 au parvenit 2 cauze. Din numărul total de cauze aflate pe rol (2), au fost restituite 2 cauze.

Prima instanţă în baza Legii contenciosului administrativ (indicele 3-):

1.                A. Albu             - 1 cauză parvenită, 1 – restituită cererea;

                                   

2.                A. Gheorghieş  - 1 cauză parvenită, 1 – restituită cererea.

                                   

                  

II.  Examinarea cauzelor civile în ordine de apel (2a-):

         Pe parcursul  a 9 luni a anului 2016 au parvenit din Judecătoriile raionale şi au fost înregistrate spre examinare în ordine de apel 1402 cauze civile (dintre care restul de cereri nesoluţionate la începutul perioadei raportate este - 284).

         Din numărul total de cauze atacate cu cereri de apel (1402) au fost examinate 664 cauze (47,36%), dintre care:

§     pe 375 cauze au fost  menţinute hotărîrile instanţelor de fond (56,47%);

§     pe 20 cauze au fost modificate hotărîrile instanţelor de fond (3,01%);

§     pe 195 cauze au fost pronunţată hotărîre nouă (29,37%);

§     pe 40 cauze au fost trimise la rejudecare (6,02%);

§     6 cauze au fost trimise după competenţă (15%);

§     pe 26 cauze au încetat procedura (3,92%);

§     pe 8 cauze cererile au fost scose de pe rol (1,2%).

 

         Au fost retrase cererile de apel pe 12 cauze (0,86%) şi pe 274 cauze cererile de apel au fost remise fără soluţionare (19,54%).

         Restul dosarelor neîncheiate la sfîrşitul perioadei raportate şi care se găsesc în procedura de examinare constitue 452 cauze civile (32,23%) ceea ce se datorează volumului mare de lucru a fiecărui judecător.

 

         Cele mai frecvente categorii de dosare examinate în ordine de apel sunt:

·                   cu privire la restabilirea în funcţie                                         - 22 cauze;

·                   cu privire la repararea daunei                                                         - 105 cauze;

·                   cu privire la alte litigii de muncă                                           - 18 cauze;

·                   cu privire la evacuare                                                            - 11 cauze;

·                   cu privire la desfacerea căsătoriei                                          - 29 cauze;

·                   cu privire la dreptul de proprietate                                                 - 29 cauze;

·                   cu privire la stabilirea faptelor ce au însemnătate juridică     - 14 cauze;

·                   alte acţiuni                                                                                      - 418 cauze.

 

La fel au fost examinate în ordine de apel şi alte categorii de dosare, cum ar fi:

 

·                   alte categorii de cauze cu privire la locuinţe                           - 1 cauză;

·                   litigii în baza acţiunilor ce reies din legislaţia fiscal-financiară  - 5 cauze;

·                   cu privire la stabilirea paternităţii                                         - 4 cauze;

·                   cu privire la apărarea onoarei şi demnităţii                                     - 3 cauze;

·                   cu privire la acţiuni ce reies din contractul de arendă            - 1 cauză;

·                   în baza acţiunilor ce rezultă din litigiile funciare                             - 4 cauze;

 

 

Judecătorii Colegiului Civil în perioada raportată au examinat:

 

1. E.Ababei –         103 cauze parvenite, (12 rest la începutul anului),

                              38 cauze examinate (36,89%), fără modificări - 25 (65,79%),    

                              hotărîre nouă - 10,  rejudecare – 2, restituit apelul – 23,

                            retras apelul – 2; rest- 40;   

 

2. A.Albu           111 cauze parvenite, (26 rest la începutul anului),

                             49 cauze examinate (44,14%), fără modificări - 26 (53,06%),

                              hotărîre nouă - 12, modificate – 1, rejudecare – 6,

                              scos de pe rol - 2, încetat procedura – 2,

                              restituit apelul – 20, retras apelul – 1, rest – 41;

 

3.N.Chircu  -        50 cauze parvenite (8 rest la începutul anului),

                            3 cauze examinate (6%), fără modificări – 2 (66,67%),

                            hotărîre nouă – 1, restituit apelul – 10, rest - 37;

 

4. A. Corcenco   116 cauze parvenite, (21 rest la începutul anului), 68 cauze 

                                      examinate (58, 62%), fără modificări - 44 (64, 7%),

                            modificate – 4, hotărîre nouă – 12, rejudecare – 5,

                            după competenţă - 2, încetat procedura – 3,

                            retras apelul– 3, restituit apelul – 21, rest – 24;

 

5. D.Corolevschi 117 cauze parvenite, (23 rest la începutul anului),

                            59 cauze examinate (50, 43%), fără modificări - 36 (61, 02%),        

                            modificate – 1, hotărîre nouă – 21, încetat procesul – 1,

                            restituit apelul – 29, rest – 29;

 

6.T.Duca           150 cauze parvenite, (23 rest la începutul anului),

                            66 cauze examinate (78,57%), fără modificări - 39 (60%),

                            modificate – 1, hotărîre nouă – 19, rejudecare – 3,

                           scos de pe rol – 1, încetat procedura – 3, restituit apelul - 24,

                           retras apelul – 1, rest – 59;

 

7. Al. Gheorghieş - 56 cauze parvenite, (15 rest la începutul anului),

                           25 cauze examinate (44,64%), fără modificări -  12 (48%),

                           hotărîre nouă –  7,  rejudecare – 1, încetat procedura – 5, 

                           retras apelul - 1, restituit apelul – 14, rest – 16;

 

8.A.Garbuz     153 cauze parvenite, (39 rest la începutul anului), 85 cauze 

                          examinate (55,55%), fără modificări - 44 (51, 76%),

                          modificate – 3, hotărîre nouă    31,  rejudecare – 5,

                          după competenţă – 1, scos de pe rol – 1,

                           încetat procedura – 1, restituit apelul - 21, retras apelul – 2,

                           rest – 45;

 

9. E.Grumeza -   118 cauze parvenite, (20 rest la începutul anului),

                          49 cauze examinate (41, 52%), fără modificări - 26 (53,06%),

                          modificate – 2, hotărîre nouă – 17, rejudecare – 2,

                        după  competenţă - 1, scos de pe rol – 1, încetat procedura – 1,

                        restituit apelul – 24, rest – 45;

                            

10. Iu.Grosu –   101 cauze parvenite, (20 rest la începutul anului),

                          58 cauze examinate (57,42%), fără modificări – 23 (39,65 %), 

                          modificate – 3, hotărîre nouă – 22, rejudecare – 7,

                         scos de pe rol – 1, după competenţă – 1, încetată procedura – 2,

                          restituit apelul – 21, retras apelul – 2, rest – 20;

 

11. G.Polivenco - 66 cauze parvenite, (21 rest la începutul anului),                                

                          46 cauze examinate (69,7%), fără modificări – 31 (67,39%),   

                          hotărîre nouă – 11,  rejudecare – 4, restituit apelul – 18,

                          rest – 2;

 

12. S.Procopciuc 135 cauze parvenite, (22 rest la începutul anului),

                        64 cauze examinate (47,41%), fără modificări – 30 (46,87%),

                        modificate – 3, hotărîre nouă – 20, scos de pe rol – 2,

                       după competenţă – 1, rejudecare - 3,

                        încetată procedura – 6, restituit  apelul – 26, rest - 45;

 

13. D. Puşca 1 cauză parvenite, (1 rest la începutul anului), 1 cauză examinată

                      (100%), rejudecare – 1;

 

14.A.Toderaș - 125 cauze parvenite, (33 rest la începutul anului),

                        53 cauze examinate (42,4%), fără modificări - 37 (69,81%),

                        modificate – 2, hotărîre nouă – 12,  rejudecare – 1,

                       încetat procedura – 1, restituit  apelul - 23, rest – 49.

                       

 

Din numărul total de cauze rămase în rest din categoria dată se află în procedură:

ü    mai mult de 6 luni -    47  dosare;

ü    mai mult de 12 luni -  13 dosare;

ü    mai mult de 24 luni –  5 dosare;

Motivele fiind – numirea expertizelor, prezentarea de către părţi a noilor probe, suspendarea examinării pînă la examinarea altei cauze ce au tangenţă directă între ele.

III.     Examinarea cauzelor civile în ordine de recurs (2r-)

 

         În ordine de recurs pe parcursul 9 luni a anului 2016 au parvenit spre examinare în Curtea de Apel Bălţi 603 cauze civile (dintre care restul de cereri nesolutionate la începutul perioadei raportate este 77), dintre care au fost examinate 474 cauze (78,61%), retras recursul – 1 cauză (0,16%), restituit recursul – 1 cauză (0,16%) şi restul dosarelor neîncheiate la sfîrşitul perioadei raportate şi care se găsesc în procedură de examinare constituie – 127 cauze (21,06%). 

         Din totalul de cauze examinate în perioada raportată (474):

         - pe 55 cauze (11,6%) – au fost casate hotărîrele (încheierile) instanţei de fond cu pronunţarea unei noi hotărîri;

         - pe 135 cauze (28,48%) – au fost casate hotărîrile (încheierile) instanţei de fond cu trimiterea cauzei la rejudecare;

         - pe 284 cauze (59,92%) – au fost menţinute fără modificări hotărîrile (încheierile) instanţei de fond.

        

         Prin analiza categoriilor de cauze civile constatăm, că examinarea unor cauze necesită o atenţie deosebită, deoarece pe aceste categorii se comit cele mai frecvente încălcări, astfel:

-               din 41 cauze ale instanţelor de fond cu privire la repararea daunei, au fost casate 16 cauze (39,02%); 

-              din 5 cauze ale instanţelor de fond cu privire la restabilirea la lucru, au fost casate 2 cauze (40%);

-              din 9 cauze ale instanţelor de fond cu privire la desfacerea căsătoriei au fost casate 4 cauze (44,44%); 

-              din 16 cauze ale instanţei de fond cu privire la dreptul de proprietate au fost casate 8 cauze (50%);

-              din 1 cauză ale instanţei de fond în baza acţiunilor ce reies din legislaţia fiscală şi financiară 1 cauză a fost casată (100%);

-              din 6 cauze a instanţei de fond cu privire la acţiunile ce reies din litigiile funciare, 3 cauze au fost casate (50%);

-              din 4 cauze a instanţei de fond cu privire la acţiunile ce reies din contractul de arendă, 3 cauze au fost casate (75%).

 

Judecătorii Colegiului Civil în perioada raportată au examinat:

 

1. E.Ababei         40 cauze parvenite (6 rest la începutul anului),

                              33 cauze examinate (82,5%), fără modificări – 22 (66,67%), 

                               hotărîre nouă – 4, rejudecare – 7, rest – 7;

 

2. A.Albu            61 cauze parvenite, (4 rest la începutul anului),

                              44 cauze examinate (72,13%), fără modificări – 27

                              (61,36%), hotărîre nouă – 5, rejudecare – 12,

                               restituit – 1, rest – 16;

                  

3.                N.Chircu19 cauze parvenite, 11 cauze examinate (57,89%),

              fără modificări – 3 (27,27%), hotărîre nouă – 2, rejudecare – 6,

                              rest – 8;

 

4. A.Corcenco     47 cauze parvenite (7 rest la începutul anului),

                              38 cauze examinate (80,85%), fără modificări – 20

                              (52,63%), hotărîre nouă – 4, rejudecare – 14,

                            retras recursul – 1, rest – 8;

 

5. D.Corolevschi  58 cauze parvenite (7 rest la incepul anului),

                               45 cauze examinate (77,59%), fără modificări – 26

                               (57,78%), hotărîre nouă – 4, rejudecare – 15, rest - 13;    

                  

6.T.Duca              62 cauze parvenite (6 rest la începutul anului),

                               43 cauze examinate (69,35 %), fără modificări – 28

                               (65,12%), hotărîre nouă – 5, rejudecare – 10, rest – 19;

                              

7. Al. Gheorghieş – 23 cauze parvenite, 19 cauze examinate (82,61%),

                                fără modificări – 10 (52,63%), hotărîre nouă – 5,

                              rejudecare – 4, rest - 4;

 

8. A.Garbuz       56 cauze parvenite (7 rest la începutul anului),

                            41 cauze examinate (73,21%), fără modificări – 24

                            (58,53%), hotărîre nouă – 7, rejudecare – 10, rest - 15;

 

9. E.Grumeza     59 cauze parvenite (10 rest la începutul anului),

                             47 cauze examinate (79,66%), fără modificări – 28

                             (59,57%), hotărîre nouă  – 5, rejudecare – 14, rest - 12;

 

10. Iu. Grosu      41 cauze parvenite (7 rest la începutul anului),

                              36 cauze examinate (87,8%), fără modificări – 20

                              (55,55%), hotărîre nouă – 2, rejudecare – 14, rest - 5;

 

11.G.Polivenco   31 cauze parvenite (5 rest la începutul anului),

                              31 cauze examinate (100%),  fără modificări – 22

                              (70,97%), hotărîre nouă – 2, rejudecare – 7;

                             

12. S.Procopciuc53 cauze parvenite (7 rest la începutul anului),

                              42 cauze examinate (79,24%), fără modificări – 25

                              (59,53%),  hotărîre nouă – 6, rejudecare – 11,  rest – 11;   

 

13. A.Toderaş    53 cauze parvenite,  (11 rest la începutul anului),

                            44 cauze examinate (83,02%), fără modificări – 29 (65,91%),

                             hotărîre nouă – 4, rejudecare – 11, rest – 9.

 

Din numărul total de cauze rămase în rest din categoria dată se află în procedură:

ü    mai mult de 2 luni - 253  dosare.

 

 

IV.  Examinarea cauzelor civile în ordine de apel în baza Legii

Contenciosului administrativ (3a)

 

         Pe parcursul a 9 luni a anului 2016 în ordine de apel în baza Legii Contenciosului administrativ au parvenit spre examinare 292 cauze civile (dintre care restul de cereri nesolutionate la începutul perioadei raportate este43), au fost examinate 144 cauze (49,31%), 56 cauze (19,18%) restituite fără soluţionare şi la sfîrşitul perioadei raportate au rămas pe rol  92 cauze (31,51 %).

         Din totalul de cauze examinate (144):

- pe 88 cauze (61,11%), au fost menţinunte fără modificări hotărîrile instanţei de fond;

- pe  56 cauze (38,89%), au fost casate hotărîrile instanţei de fond;

         dintre care:

Ø    pe 42 cauze au fost emise hotărîri noi (75%);

Ø    pe 11 cauze au fost remise la rejudecare în instanţele de fond (19,64%).

Ø    pe  3  cauze a fost încetată procedura (5,36%).

 

         Prin analiza categoriilor de cauze civile constatăm, că examinarea unor cauze necesită o atenţie deosebită, deoarece pe aceste categorii se comit cele mai frecvente încălcări, astfel:

-              din 60 cauze ale instanţelor de fond cu privire la controlul legalităţii actelor administrative ale autorităţilor publice din raion, municipiu, unitate teritorială autonomă cu statut special, au fost casate 22cauze (36,67%);

-              din 42 cauze ale instanţelor de fond cu privire la controlul legalităţii actelor administrative ale autorităţilor publice din comună, stat, oraş au fost casate 17cauze (40,48%); 

-              din 14 cauze ale instanţelor de fond împotriva persoanelor de drept privat, care prestează servicii publice, au fost casate 4 cauze (28,57%);

-              din 27 cauze ale instanţelor de fond împotriva hotărîrilor organelor fiscale şi financiare, au fost casate 13  cauze (48,15%).

 

Judecătorii Colegiului Civil în perioada raportată au examinat:

 

1. E.Ababei         15 cauze parvenite (2 rest la începutul anului),

                                10 cauze examinate (66,67%), fără modificări – 6 (60%),

                                 hotărîre nouă – 3, încetată procedura – 1, restituit

                                 apelul – 3, rest – 2;

 

2. A.Albu              25 cauze parvenite, (5 rest la începutul anului),

                               6 cauze examinate (24%), fără modificări – 3 (50%),                                                  hotărîre nouă – 3, restituit apelul  – 9, rest – 10;

 

3. N.Chircu          7 cauze parvenite, (1 rest la începutul anului),

                              1 cauză examinată (14,28%), hotărîre nouă – 1, rest – 6;                                                     

4. A.Corcenco     21 cauze parvenite (3 rest la începutul anului),

                               11 cauze examinate (52,38%), fără modificări – 8 (72,73%),

                               hotărîre nouă – 2, restituit apelul – 2, rejudecare – 1, rest – 8;

 

5. D.Corolevschi   25 cauze parvenite (4 rest la începutul anului),

                                14 cauze examinate (56%), fără modificări – 7 (50%),

                                 hotărîre nouă – 5, rejudecare – 2, restituit apelul – 3, rest – 8;

                             

6. T.Duca -             34 cauze parvenite (3 rest la începutul anului),

                                17 cauze examinate (50%), fără modificări – 10 (58,82%),

                                hotărîre nouă – 5,  rejudecare – 2, restituit apelul – 2, rest – 15;

 

7. Al. Gheorghieş -  15 cauze parvenite (1 rest la începutul anului),

                               9 cauze examinate (60%), fără modificări – 5 (55,55%),

                               hotărîre nouă – 4, restituit apelul – 4, rest – 2;

 

8. A Garbuz          35 cauze parvenite (7 rest la începutul anului),

                               17 cauze examinate (48,57%), fără modificări – 13 (76,47%), 

                               hotărîre nouă – 4, restituit apelul – 7, rest – 11;

 

9. E. Grumeza      28 cauze parvenite (2 rest la începutul anului),

                               16 cauze examinate (57,14%), fără modificări – 11 (68,75%), 

                               hotărîre nouă – 4, rejudecare – 1, restituit apelul – 5, rest – 7;

 

10. Iu. Grosu      21 cauze parvenite (2 rest la începutul anului),

                               12 cauze examinate (57,14%), fără modificări – 8 (66,67%),

                               hotărîre nouă – 4, restituit apelul – 3,  rest – 6;

 

11.G.Polivenco    16 cauze parvenite (5 rest la începutul anului),

                                11 cauze examinate (68,75%),  fără modificări – 7 (63,64%),

                                hotărîre nouă – 2, rejudecare – 2, restituit apelul – 5;                             

 

12. S.Procopciuc26 cauze parvenite (1 rest la începutul anului),

                                8 cauze examinate ( 30,77%), fără modificări – 4 (50%),

                                 hotărîre nouă – 1, rejudecare – 1, încetată     procedura - 2,                                    restituit apelul – 6, rest - 12;

 

13.A.Toderaş       24 cauze parvenite (7 rest la începutul anului),

                                12 cauze examinate (50%),  fără modificări – 6 (50%),

                                hotărîre nouă – 4, rejudecare – 2, restituit apelul – 7, rest – 5;                             

 

         Din numărul total de cauze examinate în categoria dată s-au aflat în procedură:

Ø    mai mult de 1 lună – 64 dosare;

Ø    mai mult de 2 luni – 93 dosare.

 

V.  Examinarea cauzelor civile în ordine de recurs în baza Legii

Contenciosului administrativ (3r)

 

         Pe parcursul a 9 luni a anului 2016 în ordine de apel în baza Legii Contenciosului administrativ au parvenit spre examinare 141 cauze civile (dintre care restul de cereri nesolutionate la începutul perioadei raportate este34), au fost examinate 118 cauze (83,69%), la sfîrşitul perioadei raportate au rămas pe rol -  23 cauze (16,31%).

         Din totalul de cauze examinate (118):

- pe 53 cauze (44,91%), au fost menţinunte fără modificări hotărîrile (încheierile) instanţei de fond;

- pe 5 cauze au fost emise hotărîri noi (4,24%);

- pe 59 cauze au fost trimise la rejudecare în instanţele de fond (50%);

- pe 1 cauză a fost încetată procedura (0,85%).

 

Judecătorii Colegiului Civil în perioada raportată au examinat:

 

1. E.Ababei -       14 cauze parvenite (5 rest la începutul anului),

                            13 cauze examinate (92,86%),

                               fără modificări - 6, hotărîre nouă – 1, rejudecare – 5,

                            încetată procedura – 1, rest – 1;

 

2. A .Albu        12 cauze parvenite (1 rest la începutul anului),

                            10 cauze examinate (83,33%),

                               fără modificări - 8, rejudecare – 2, rest – 2;

 

3.                N.Chircu - 4 cauze parvenite, 2 cauze examinate (50%),

                            rejudecare – 2, rest – 2;

                           

4. A.Corcenco    12 cauze parvenite (3 rest la începutul anului),

                              10 cauze examinate (83,33%),

                              fără modificări – 4, rejudecare – 6, rest - 2;

                            

5.D.Corolevschi14 cauze parvenite  (5 rest la începutul anului),

                            12 cauze examinate (85,71%),

                               fără modificări – 1, hotărîre nouă – 1, rejudecare – 10, rest - 2;           

6. T.Duca           17 cauze parvenite, (6 rest la începutul anului),

                             13 cauze examinate (76,47%),

                               fără modificări – 7, rejudecare – 6, rest - 4;

 

7. Al. Gheorghieş -  2 cauze parvenite, 2 cauze examinate (100%),

                                fără modificări – 1, rejudecare  – 1;

8.A.Garbuz        9 cauze parvenite, (3 rest la începutul anului),

                            7 cauze examinate (77,78%),

                               fără modificări – 5, rejudecare – 2, rest – 2;

 

9. E.Grumeza -     16 cauze parvenite, (4 rest la începutul anului),

                            13 cauze examinate (81,25%),

                               fără modificări – 7, rejudecare – 6, rest – 3;

10. Iu.Grosu -     9 cauze parvenite, (1 rest la începutul anului),

                            8 cauze examinate (88,89%), fără modificări – 3,

                            rejudecare – 5, rest - 1;

 

11.G.Polivenco  10 cauze parvenite, (1 rest la începutul anului),

                            10 cauze examinate (100%),  fără modificări – 6,

                               hotărîre nouă – 1, rejudecare – 3;

 

12. S.Procopciuc10 cauze parvenite, 7 cauze examinate (70%),

                               fără modificări – 2, rejudecare – 5, rest – 3;

 

13. A. Toderaş -     12 cauze parvenite, (5 rest la începutul anului),

                            11 cauze examinate (91,67%), fără modificări – 3,

                               hotărîre nouă – 2, rejudecare – 6, rest – 1;

 

VI.  Examinarea cauzelor cu privire la revizuirea hotărîrilor

pronunţate pe cauzele civile  (2rh-)

 

         Pe parcursul a 9 luni a anului 2016 în ordine de revizuire a hotărîrilor pe cauzele civile au parvenit spre examinare 31 (4 cauze rest la începutul perioadei de raportare) cereri dintre care:

         Din numărul total de cereri parvenite pe categoria cauzelor civile (31) au fost examinate 21 cereri (67,74%), 2 cereri au fost restituite (6,45%).

         Din numărul total de cereri examinate (21),

Øpe 18 cauze cererile au fost respinse (85,71%),

Øpe 1 cauză cererea a fost admisă (4,76%);

Øpe 2 cauze cererea a fost strămutată după competenţă (9,52%).

 

         Restul dosarelor neîncheiate la sfîrşitul perioadei raportate şi care se găsesc în procedura de examinare constituie 8 cerere (25,81%).

 

            Judecătorii Colegiului Civil în perioada raportată au examinat:

 

1.                E.Ababei1 cerere parvenită, 1 cerere examinată (100%),

         acţiune respinsă –1;     

                 

2.                A. Albu 4 cereri parvenite, 3 cereri examinate (75%), respinse acţiuni –2,

         strămutată după competenţă – 1, rest - 1;

 

3.                N.Chircu1 cerere parvenită, rest – 1;

        

4.                A. Corcenco  5 cereri parvenite, 4 cereri examinate (80%), respinse – 3,

                                 strămutată după competenţă – 1, rest - 1;

 

5.                D.Corolevschi2 cereri parvenite, rest – 2;

 

6.       T.Duca          1 cerere parvenită, 1 cerere examinată (100%),  respinsă - 1;

 

7.                Al. Gheorghieş – 3 cereri parvenite, (2 cereri rest la începutul perioadei),

                    3 cereri examinate (100%), cereri respinse– 3;      

 

8.       A.Garbuz      2 cereri parvenite, 2 cereri examinate (100%), respinse – 2;

 

9.                E.Grumeza   5 cereri parvenite, (1 rest la începutul anului),

                                 2 cereri examinate (40%), respinse – 2,

                                 restituită cererea – 1, rest - 2;

                     

10.           Iu.Grosu      3 cereri parvenite, 2 cereri examinate (66,67%),

                                respinse – 2, rest - 1;

 

11.     S.Procopciuc   3 cereri parvenite, 2 cereri examinate (66,67%),

                                 respinsă acţiunea – 2, restituită – 1;

 

12.      A.Toderaş      – 1 cerere parvenită, (1 rest la începutul anului),

                                1 cerere examinată (100%), admisă acţiunea – 1.

 

 

 

 

VII.  Examinarea cauzelor cu privire la revizuirea hotărîrilor

pronunţate pe cauzele civile în baza Legii contenciosului administrativ (3rh-)

 

         Pe parcursul a 9 luni a anului 2016 în ordine de revizuire a hotărîrilor pe cauzele civile în baza Legii contenciosului administrativ au parvenit spre examinare 7 cereri, (dintre care restul de cereri nesolutionate la începutul perioadei raportate este1), dintre care:

-         6 cauze examinate;

-         pe 4 cauze a fost admisă acţiunea;

-         2 cauze strămutate după competenţă;

-         1 cauză rest la sfîrşitul perioadei.

 

Judecătorii Colegiului Civil în perioada raportată au examinat:

1.                A.Albu                – 1 cerere parvenită, 1 cerere strămutată după competenţă.

2.         Al.Gheorghieş   – 1 cerere parvenită, 1 cerere respinsă;

 

3.                A.Garbuz            - 1 cerere parvenită, 1 cerere respinsă;

 

4.                3. G.Polivenco    4 cereri parvenite, 3 cauze examinate,

                                      acţiunea respinsă – 2,

                                               strămutată după competenţă – 1, rest – 1;

 

VIII. Examinarea cauzelor economice în prima instanţă

privind procedura insolvabilităţii (2i-)

 

         În prima instanţă Colegiul Civil a primit spre examinare 727 cereri (dintre care restul de cereri nesolutionate la începutul perioadei raportate este302), în perioada raportată au fost examinate 245 cauze (33,7%), pe 42 cauze cererile au fost restituite fără examinare (5,78%).

         La sfîrşitul perioadei raportate a rămas pe rol o restanţă de 440 cauze (60,52%).

         Din numărul total de cauze încheiate la sfîrşitul perioadei raportate (245), au fost admise acţiunile pe 164 cauze (66,94%), pe 46 cauze a fost respinsă acţiunea (18,78%), pe 27 cauze a fost încetată procedura (11,02%), 4 cauze au fost scoase de pe rol (1,63%) şi 4 cauze au fost trimise după competenţă (1,63%).

 

Judecătorii Colegiului Civil pe perioada raportată au examinat:

1. E.Ababei    49 cereri parvenite, (22 rest la începutul anului),  

                           17 - cauze examinate (34,69%), acţiuni admise – 14 (82,35%),

                           acţiune respinsă – 3, rest – 32;

 

2. A.Albu         55 cereri parvenite, (27 rest la începutul anului),   

                           14 – cauze examinate (25,45%), acţiuni admise – 6 (42,86%),

                           acţiuni respinse – 2, încetată procedura – 6,

                          restituită cererea – 4, rest – 37;

                                     

3. N.Chircu    44 cereri parvenite, (22 rest la începutul anului),   

                           2 – cauze examinate (25,45%), încetată procedura – 1,

                          după competenţă – 1, restituită cererea – 1, rest – 41;

                          

4. A.Corcenco   57 cereri parvenite, (25 rest la începutul anului),  

                             27 – cauze examinate (47,37%), acţiunea admisă – 18 (66,67%),

                             acţiunea respinsă – 7, încetată procedura – 1, scos de pe rol – 1,

                            restituită cererea – 6, rest – 24;

        

5. D.Corolevschi70 cereri parvenite, (33 rest la începutul anului),  

                            27 – cauze examinate (38,57%),  acţiunea admisă – 19 (70,37%),

                            acţiune respinsă – 4,  încetată procedura – 2,

                           scos de pe rol – 2, rest – 43;

                  

6. T.Duca          101  cereri parvenite, (23 rest la începutul anului),  

                            43 – cauze  examinate (42,57%), acţiunea admisă – 21

                            (48,84%), acţiunea respinsă – 10, încetată procedura- 12,

                           restituită  cererea – 4, rest – 54;

 

7. Al. Gheorghieş - 44 cereri parvenite, (12 rest la începutul anului),  

                              13 – cauze examinate (29,54%), acţiunea admisă – 9 (69,23%),

                              acţiune respinsă – 4, restituită cererea – 2, rest – 29;

 

8. A.Garbuz       52  cereri parvenite, (22 rest la începutul anului),  

                              23 – cauze  examinate (44,23%),

                            acţiunea admisă – 14 (60,87%), scos de pe rol – 1,

                            încetată procedura – 1, după competenţă – 1,

                              restituită  cererea – 3, rest– 26;

 

9. E. Grumeza -  69 cereri parvenite, (21 rest la începutul anului),  

                           16 – cauze  examinate (23,19%), acţiunea admisă – 11 (68,75%),

                           acţiunea respinsă – 3, încetată procedura – 1,

                          după competenţă – 1, restituită cererea – 2, rest – 51;

                         

10.Iu.Grosu     45 cereri parvenite, (19 rest la începutul anului),  

                            14 – cauze examinate (31,11%), acţiuni admise – 11 (78,57%),

                            acţiuni respinse – 2, încetată procedura – 1,

                           restituită  cererea – 5, rest – 26;

                                              

11. G.Polivenco 18 cereri parvenite, (19 rest la începutul anului), 

                             16 – cauze examinate (88,89%), acţiuni admise – 12 (66,67%), 

                             acţiune respinsă – 4, restituită cererea – 2;

                           

12. S.Procopciuc65 cereri parvenite, (37 rest la începutul anului), 

                             13 – cauze examinate (20%), acţiunea admisă – 12 (92,31%),

                             încetată procedura – 1, cererea restituită – 8, rest – 44;      

                           

13. A.Toderaş  58 cereri parvenite, (19 rest la începutul anului),

                             20 – cauze examinate (34,48%), acţiunea admisă –17 (85%), 

                             acţiune restinsă – 1, încetată procedura – 1, după competenţă – 1,

                            restituită cererea – 5, rest - 33;

 

IX.  Examinarea cauzelor economice în ordine de apel (2ac-)

         Pe parcursul a 9 luni a anului 2016 au parvenit spre examinare în ordine de apel 200 cauze economice (dintre care restul de cereri nesoluţionate la începutul perioadei raportate este– 51).

         Din numărul total de cauze economice  atacate cu cereri de apel (200) au fost examinate 82 cauze (41%), dintre care:

§  pe 39 cauze au fost menţinute hotărîrile instanţei de fond (47,56%);

§  pe 4 cauze a fost pronunţată hotărîre modificată (4,88%);

§  pe 27 cauze a fost pronunţată o nouă hotărîre (32,93%);

§  pe 5 cauze au fost trimise la rejudecare (6,1%);

§  pe 1 cauză a fost trimis după competenţă;

§  pe 1 cauză cererea a fost scoasă de pe rol (1,22%);

§  pe 6 cauze a fost încetată procedura (7,32%).

 

         Pe 49 cauze cererile de apel au fost restituite (24,5%);

         Pe 3 cauze cererile de apel au fost retrase (1,5%).

         Restul dosarelor neîncheiate la sfîrşitul perioadei raportate şi care se găsesc în procedură de examinare constituie 66 cauze (33%).

         Cele mai frecvente categorii de dosare examinate în ordine de apel sunt:

·        acţiuni apărute din contractele de antrepriză şi prestări de servicii 2 cauze;

·        acţiuni apărute din relaţii de arendă 2 cauze;

·        acţiuni despre recunoaşterea nulităţii contractelor 2 cauze.

·        acţiuni în litigii apărute din raporturi de obligaţii  41 cauze.

 

Judecătorii Colegiului Civil în perioada raportată au examinat:

1. E.Ababei       16 cauze  parvenite, (4 rest la începutul perioadei),

                            7 cauze examinate (43,75%), fără modificări – 5 (71,43%),                              hotărîre nouă – 2, restituit apelul – 3, retras apelul – 1, rest – 5;

                             

2. A.Albu            18 cauze  parvenite, (6 rest la începutul perioadei),

                            4 - cauze examinate (22,22%), fără modificări – 2 (50%),

                               hotărîre nouă – 2, restituit apelul – 5, rest – 9;

                                              

3. N.Chircu       5 cauze  parvenite, (1 rest la începutul perioadei),

                            restituit apelul – 2, rest – 3;

                           

4. A.Corcenco   13 cauze  parvenite, (3 rest la începutul perioadei),

                            5 cauze examinate (38,46%), fără modificări – 3 (60%),

                              hotărîre nouă – 1, rejudecare – 1, după competenţă - 1, 

                              restituit apelul – 5, rest – 3;

        

5. D.Corolevschi21 cauze  parvenite, (2 rest la începutul perioadei),

                             8 – cauze examinate (38,09%), fără modificări – 5 (62,5%),

                               hotărîre nouă – 2, rejudecare – 1, restituit apelul – 4, rest – 9;

                  

6. T.Duca         22 cauze  parvenite, (5 rest la începutul perioadei),

                           9 – cauze examinate (40,91%), fără modificări – 3 (33,33%),

                            modificate – 2, hotărîre nouă – 2, scos de pe rol – 1,

                           încetată procedura - 1, restituit apelul – 9, rest – 4;

 

7. Al. Gheorghieş - 11 cauze  parvenite, (3 rest la începutul perioadei),

                              6 – cauze examinate (54,54%), fără modificări – 3 (50%),

                                hotărîre nouă – 3, restituit apelul – 2, retras apelul – 1, rest – 2;

 

8. A.Garbuz      16 cauze  parvenite, (4 rest la începutul perioadei),

                            5 – cauze examinate (31,25%), fără modificări – 2      (40%),

                            hotărîre nouă – 2, rejudecare – 1, restituit apelul – 5,

                            retras apelul – 1, rest – 5;

 

9. E.Grumeza      18 cauze  parvenite, (3 rest la începutul perioadei),

                            11 –cauze examinate(61,11%), fără modificări – 6      (54,54%),                                hotărîre nouă – 3,  rejudecare – 1, încetată procedura – 1,                               restituit apelul – 2,  rest – 5;

 

10.Iu.Grosu       15 cauze  parvenite, (4 rest la începutul perioadei),

                            7 – cauze examinate (46,67%), fără modificări – 1 (14,28%),

                            hotătîre modificată – 1, hotărîre nouă – 4,

                            încetată procedura – 1, restituit apelul – 3, rest – 5;

 

11. G.Polivenco 8 cauze parvenite, (6 rest la începutul perioadei),

                             4 – cauze examinate (50%), fără modificări – 2 (50%),

                               hotărîre modificată – 2, restituit apelul – 4;

 

12. S.Procopciuc19 cauze  parvenite, (4 rest la începutul perioadei),

                            10 – cauze examinate (52,63%), fără modificări – 5 (50%),

                               hotărîre nouă – 2,       încetată procedura – 3,

                            restituit apelul – 3, rest – 6;

 

13. A.Toderaş     18 cauze parvenite, (6 rest la începutul perioadei),

                            6 – cauze examinate (33,33%), fără modificări – 2 (33,33%),

                              hotărîre nouă – 2, modificate - 1,  rejudecare – 1,

                            restituite – 2, rest – 10.

X.  Examinarea cauzelor economice în ordine de recurs (2rc-)

 

         În ordine de recurs pe parcursul a 9 luni a anului 2016 au parvenit spre examinare în Curtea de Apel Bălţi 89 cauze economice (dintre care restul de cereri nesoluţionate la începutul perioadei raportate este– 22).

         Au fost examinate 63 cauze (70,79%), 1 cerere a fost retrasă, iar restul dosarelor neîncheiate la sfîrşitul perioadei raportate şi care se găsesc în procedură de examinare constituie – 25 cauze (28,09%).

         Din totalul de cauze examinate în perioada raportată (63) :

         - pe 32 cauze au fost menţinute fără modificări hotărîrile (încheierile) instanţei de fond (50,79%);

         - pe 12 cauze au fost casate hotărîrile (încheierile) instanţei de fond cu pronunţarea unei hotărîri noi (19,05%);

         - pe 18 cauze au fost casate hotărîrile (încheierile) instanţei de fond cu trimiterea la rejudecare (28,57%);

         - 1 cauză a fost scoasă de pe rol (1,59%).

 

Judecătorii Colegiului Civil în perioada raportată au examinat:

 

1. E.Ababei     8 cauze  parvenite, (3 rest la începutul perioadei),

                          6 – cauze examinate (100%), fără modificări – 3 (50%),  

                          hotărîre nouă – 1, rejudecare – 2, rest - 2;

 

2. A.Albu          7 cauze  parvenite, (1 rest la începutul perioadei),

                           6 – cauze examinate (100%), fără modificări – 4 (66,67%),

                           hotărîre nouă – 1, rejudecare – 1, rest - 1;

                                                                 

3. N.Chircu -       2 cauză parvenită, 1 – cauză examinată (100%),

                            fără modificări – 1 (100%), rest - 1;

 

4. A.Corcenco  6 cauze  parvenite,  (2 rest la începutul perioadei),

                             4 – cauze examinate (100%), fără modificări – 2 (50 %),

                            hotărîre nouă – 1, rejudecare – 1, rest - 2;

                           

5. D.Corolevschi10 cauze  parvenite, (3 rest la începutul perioadei),

                               8 – cauze examinate (100%), fără modificări – 5 (62,5%), 

                              hotărîre nouă – 2, rejudecare – 1, rest - 2;

                  

6. T.Duca           13 cauze  parvenite, (3 rest la începutul perioadei),

                             6 – cauze examinate (85,71%), fără modificări – 1 (14,28%),

                            rejudecare – 5 (100%), retras recursul – 1, rest - 6;

                            

7. Al. Gheorghieş – 4 cauze  parvenite, 2 cauze examinate (100%),

                               hotărîre nouă - 2, rest - 2;

 

8. Iu.Grosu        7 cauze  parvenite, (1 rest la începutul perioadei),

                              6– cauze examinate (100%), fără modificări – 2 (33,33%), 

                              hotărîre nouă – 1, rejudecare - 3, rest - 1;

 

9. E. Grumeza -   4 cauze  parvenite, 3 – cauze examinate (100%),

                            fără modificări – 2, rejudecare – 1, rest - 1;

                                         

10. A.Garbuz     8 cauze  parvenite, (2 rest la începutul perioadei),

                             5– cauze examinate (100%), fără modificări – 2 (40%), 

                             hotărîre nouă – 1, rejudecare - 2, rest - 3;

 

11. S.Procopciuc9 cauze  parvenite, (2 rest la începutul perioadei),

                            6 – cauze examinate (100%), fără modificări – 4 (66,67%),   

                               hotărîre nouă – 1, rejudecare – 1, rest - 3;    

 

12. A.Toderaş     8 cauze  parvenite, (4 rest la începutul perioadei),

                            7 – cauze examinate (100%), fără modificări – 4 (57,14%),

                               hotărîre nouă – 1, rejudecare – 1, scos de pe rol - 1, rest - 1;

 

13. G.Polivenco – 3 cauze parvenite, (1 rest la începutul perioadei),

                            3 – cauze examinate (100%), fără modificări – 2 (66,67%),

                            hotărîre nouă - 1.

        

XI. Examinarea cauzelor cu privire la revizuirea hotărîrilor

pronunţate pe cauzele economice (2rhc-)

         Pe parcursul a 9 luni a anului 2016 în ordine de revizuire a hotărîrilor pe cauzele economice au parvenit spre examinare 7 cereri (rest la începutul perioadei – 3 cauze),  dintre care au fost examinate 6 cereri (85,71%), în rest a rămas 1 cauză (14,28 %).

         Din numărul total de cereri examinate (6), au fost respinse  6 cereri (100%).

 

Judecătorii Colegiului Civil în perioada raportată au examinat:

 

1. E.Ababei -          1 cerere parvenită,  1 cerere examinată (100%),

                                acţiunea respinsă – 1;

 

2.                A. Albu -     1 cerere parvenită,  1 cerere examinată (100%),

                            acţiunea respinsă – 1;

3.                N.Chircu - 1 cerere parvenită, rest – 1;

 

4.                A.Corcenco     1 cerere parvenită, (1 rest la începutul perioadei),

                              1 cerere examinată (100%), acţiunea respinsă – 1;

                            

5. D.Corolevschi – 1 cerere parvenită,  1 cerere examinată (100%),

                               acţiunea respinsă – 1;

 

6. A.Garbuz –        1 cerere parvenită, (1 rest la începutul perioadei),

                               1 cerere examinată (100%), acţiunea respinsă – 1;

 

7. E.Grumeza –    1 cerere parvenită, (1 rest la începutul perioadei),

                              1 cerere examinată (100%), acţiunea respinsă – 1;

 

XII. Examinarea cererilor parvenite cu privire la recuzare, abţinere, strămutare sau conflict de competenţă (22r, 23r, 24r)

         Pe parcursul a 9 luni a anului 2016 cereri privind strămutarea sau conflictul de competenţă au parvenit spre examinare 48 cereri (rest la începutul perioadei – 2 cauze), dintre care au fost examinate 46 cereri (95,92%), rest la sfărşitul perioadei –  2 cauze (4,08%).

         Din numărul total de cereri examinate (46):

-         25 cereri au fost admise (54,35%),

-         19 cereri au fost respinse (41,3%);

 

 

Judecătorii Colegiului Civil în perioada raportată au examinat:

 

1. E.Ababei -          4 cereri parvenite, 4 cereri examinate (100%), cerere admisă –

                                3, cerere respinsă – 1; 

 

2.A.Albu –                    4 cereri parvenite, 4 cereri examinate (100%),

                            cerere admisă – 3, cerere respinsă – 1;

 

3. A. Corcenco -     2 cereri parvenite, 2 cereri examinate (100%),                                         

                              cerere respinsă – 2; 

                             

4.D.Corolevschi7 cereri parvenite, (1 rest la începutul anului),

                   7 cereri examinate (42,86%),

                               cerere admisă – 4, cerere respinsă – 3; 

 

5. N.Chircu -       1 cerere parvenită, 1 cerere examinată (100%), 1 cerere admisă;

 

6. T.Duca             3 cereri  parvenite, 3 – cereri examinate (100%),

                              cerere admisă – 3; 

 

6.A.Garbuz          6 cereri parvenite, 6 cereri examinate (100%),

                               cerere admisă  - 3, cerere respinsă – 3; 

 

7. E.Grumeza –      5 cereri parvenite, 5 cereri examinate (100%),

                               cerere admisă – 3, cerere respinsă – 1; 

 

8.Iu.Grosu          2 cereri parvenite, 2 cereri examinate (100%), 2 cereri admise;

                            

9.G.Polivenco     2 cereri parvenite, 2 cereri examinate (100%),

                              cerere respinsă – 2; 

10.A.Toderaş      6 cereri parvenite,

                            4 cereri examinate (66,67%),

                              cerere admisă – 2, cerere respinsă – 1, rest – 2;

 

11.S.Procopciuc – 6 cereri parvenite, (1 rest la începutul anului),

                   6 cereri examinate (100%), cerere admisă – 1,

                   cereri respinse – 5.

 

XIII. Examinarea cauzelor civile în prima instanţă (9-)

 

          Pe parcursul a 9 luni a anului 2016, în prima instanță au parvenit spre examinare 4 demersuri privind recunoaşterea şi încuviinţarea executării silite a hotărîrilor judecătoreşti străine, 2 (50%) cauze au fost examinate, 2 cauze au fost restituite.

Din cele 2 cauze examinate:

-         1 cauză fiind respinsă (50%);

-         1 cauză  fiind transmisă după competență primei instanțe (50%);

 

Judecătorii Colegiului Civil în perioada raportată au examinat:

1.                                         A.Albu – 1 cerere parvenită, 1 cerere examinată,

                                      1 cerere strămutată după competenţă;

2.                                         G.Polivenco – 2 cereri parvenite, 1 cerere examinată,

                                      1 cerere respinsă şi 1 cerere restituită;

 

3.                                         S.Procopciuc – 1 cerere parvenită, restituită cererea - 1.

 

          La soluţionarea cauzelor civile în ordine de apel şi recurs de către Colegiile civile şi de contencios administrativ al Curţii de Apel Bălţi, cele mai fregvente cazuri de casare ale hotărîrilor judecătoreşti instanţelor de fond au fost următoarele:

a)     nu au fost constatate şi elucidate pe deplin circumstanţele importante pentru soluţionarea pricinii;

b)    concluziile primei instanţe expuse în hotărîre au fost în contradicţie cu circumstanţele pricinii;

c)     normele de drept material sau normele de drept procedural au fost încălcate sau aplicate eronat şi anume:

1)    nu a fost aplicată legea care trebuia să fie aplicată;

2)     instanţa de fond a interpretat eronat legea;

3)     pricina a fost judecată în absenţa unui participant la proces căruia nu i s-a comunicat locul, data şi ora şedinţei de judecată;

4)    instanţa a soluţionat problema drepturilor unor persoane neantrenate  în proces.

                           

     Preşedintele

Curţii de Apel  Bălţi                                                          Alexandru Gheorghieş

 

Executat: Şef Serviciu penal şi contravenţional I. Eremciuc

Şef Serviciu Civil O.Calchei