A A A

Anunț: funcție vacantă

02 Octombrie 2020 | 142

COMISIA DE CONCURS

ANUNŢ

cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante din cadrul Secretariatului Curţii de Apel Bălți

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, se anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante:

Asistent judiciar, Direcţia asistenți judiciari și grefieri;

Scopul general al funcţiei:

Contribuie la înfăptuirea justiţiei prin acordarea sprijinului necesar judecătorilor la înfăptuirea actului de justiţie.

Sarcinile de bază:

Colectarea actelor normative necesare judecătorului şi altă informaţie necesară pentru judecarea dosarului distribuit judecătorului;

Generalizarea problemelor de drept în dosarele distribuite judecătorului respectiv şi Elaborarea recomandări pe marginea problemelor invocate;

Verificarea prezenţei actelor care urmau a fi prezentate de către participanţii la proces;

Elaborarea proiectelor de acte procesuale;

Asigurarea depersonalizării hotărârilor judecătoreşti și publicării lor pe pagina web a instanţei judecătoreşti

Condiţii de participare la concurs

Condiţii de bază:

deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

cunoaşterea limbii de stat, a unei limbi de circulaţie internaţională;

neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă;

lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

ne privarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

Cerinţe specifice.

formularul de participare (care poate fi descărcat aici);

- copia buletinului de identitate;

-  copia diplomei de studii şi a suplimentului la diplomă (candidaţii care deţin acte de studii eliberate de instituţiile de învăţămînt acreditate în ţara de provenienţă urmează să prezinte Certificatul de recunoaştere şi echivalare, act eliberat de către Ministerul Educaţiei);

- copia certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

- documentul ce atestă cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (pentru funcţiile unde se solicită ca candidatul să posede cunoştinţe în domeniul dat);

- copia carnetului de muncă;

- documentele de evidenţă militară – pentru recruţi şi rezervişti;

- cazierul judiciar (cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere, care poate fi descărcată aici );

- acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (care poate fi descărcat aici).

Studii: superioare juridice, absolvite cu diplomă de licenţă;

Experienţă profesională: 1 an în domeniu juridic

BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI:

1. Constituţia Republicii Moldova;

2. Acte legislative specifice domeniului de specialitate:

Legea cu privire la statutul judecătorului;

Legea cu privire la organizarea judecătorească;

Codul de procedură penală;

Codul de procedură civilă.

3. Acte legislative specifice domeniului serviciului public:

Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

 Legea privind testarea integrităţii profesionale nr. 325  din  23.12.2013

 

Persoana de contact: șef Serviciu resurse umane, Bîrca Cristina Telefon : 0(231) 60745

Termenul limita de depunere a Dosarului de concurs este 22 octombrie 2020.