A A A

ANUNȚ- funcție vacantă

07 Noiembrie 2018 | 8

Curtea de Apel Bălţi anunţă repetat concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal Secția interpreți și traducători,termen limită pentru depunerea actelor 26.11.2018

 I. În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Curtea de Apel Bălţi anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante:

  - specialist principal Secția interpreți și traducători(fpe)- 1 unităţi , perioada nedeterminată;

 Scopul general al funcţiei:

Contribuie la realizarea drepturilor participanţilor la proces, asigurînd traducerea în/din limba solicitată.

Sarcinile de bază:

1.    Participarea la şedinţele judiciare şi efectuarea traducerii simultane;

2.    Asigurarea interpretării la cererea participanţilor la proces în şedinţele de judecată;

3.    Asigurarea respectării drepturilor procesuale ale litiganţilor în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă şi Codului de procedură penală;

4.    Executarea traducerii actelor procedurale în scris;

5. Traducererea completă, exactă a hotărârilor și a altor materiale, traducerea cărora se solicită.

Studii: licenţiat în drept și/sau filologie (limba rusă).

Experienţă profesională: 1 an experiență profesională în domeniu

II. Condiţiile de bază pentru participare la concurs:

La o funcţie publică vacantă poate candida persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

-  deţine cetăţenia Republicii Moldova;

-  dispune de capacitatea deplină de exerciţiu;

-  nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

-  în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

-  nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

-  nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;

-  cunoaşte limba de stat;

-  îndeplineşte cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei.

III. Persoanele interesate urmează să depună personal/prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs1, care conţine:

- formularul de participare (care poate fi descărcat aici);

- copia buletinului de identitate;

-  copia diplomei de studii şi a suplimentului la diplomă (candidaţii care deţin acte de studii eliberate de instituţiile de învăţămînt acreditate în ţara de provenienţă urmează să prezinte Certificatul de recunoaştere şi echivalare, act eliberat de către Ministerul Educaţiei);

- copia certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

- documentul ce atestă cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (pentru funcţiile unde se solicită ca candidatul să posede cunoştinţe în domeniul dat);

- copia carnetului de muncă;

- documentele de evidenţă militară – pentru recruţi şi rezervişti;

- cazierul judiciar (cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere, care poate fi descărcată aici );

- acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (care poate fi descărcat aici).

 IV. Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs – 25 noiembrie 2018 ora 17:00.

telefon de contact: 023160745.

e-mail: cab@justice.md

adresa poştală: mun. Bălţi, str.Ştefan cel Mare, nr.54, biroul nr. 103;

persoana de contact: Tilipeț Marina

1 NOTĂ: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică pînă la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

- Legea nr. 514-XIII din 06 iulie 1995 privind organizarea judecătorească;
- Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
- Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
- Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;
- Legea nr. 1264-XV din 19.07.2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere;
- Legea nr. 90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;
- Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;
- Legea nr. 271-XVI din 18.12.2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice