A A A

ANUNŢ - concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante din cadrul Secretariatului Curţii de Apel Bălţi

07 Septembrie 2021 | 133

Conform Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Curtea de Apel Bălţi anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de:

-  Specialist principal al Serviciului resurse umane; termen limită pentru depunerea actelor 29.09.2021

I. Condiţiile de bază pentru participare la concurs:

La  funcţiile publice  vacante poate candida persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 

-   deţine cetăţenia Republicii Moldova;

-   dispune de capacitatea deplină de exerciţiu;

-   nu a împlinit vîrsta necesară  obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

-   este apt din punct de vedere al sănătăţii;

-   are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

-   nu are antecedente penale ;

-   nu este privat de dreptul de a ocupa funcţii publice;

-   cunoaşte limba de stat;

-   îndeplineşte cerinţele specific pentru ocuparea funcţiei.

 II.  Persoanele interesate urmează să depună personal/prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs1, care conţine:

- formularul de participare (care poate fi descărcat aici);

- copia buletinului de identitate;

- copia diplomei de studii şi a suplimentului la diplomă (candidaţii care deţin acte de studii eliberate de instituţiile de învăţămînt acreditate în ţara de provenienţă urmează să prezinte Certificatul de recunoaştere şi echivalare, act eliberat de către Ministerul Educaţiei);

- copia certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

- copia documentelor care atestă experiența profesională (Copia carnetului de muncă sau certificat privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 semnate de conducătorii autorității/instituției sau de șeful subdiviziunii resurse umane, adeverite prin ștampilă, în care trebuie să se facă în mod obligatoriu referință la documentul (ordin, dispoziție) care confirmă vechimea în muncă);

- cazierul judiciar (cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere, care poate fi descărcată aici );

- acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (care poate fi descărcat aici).   

NOTĂ:

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă  împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

1.Candidaţii  care deţin acte de studii eliberate de instituţiile de învăţămînt acreditate în  ţara de provenienţă urmează să prezinte Certificatul de recunoaştere şi echivalare, act eliberat de către Ministerul Educaţiei.

2.Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost învingător, sub sancţiunea  neemiterii actului administrativ de numire.

 IV. Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs – 29 septembrie 2021, ora 17:00 

 V. Specialist principal al  Serviciului Resuse Umane

1. Sarcinile de bază ale funcţiei publice:

1. Asigurarea procesului de dezvoltare profesională individuală a angajaților instanței judecătorești;

2. Asigurarea integrării personalului nou angajat în cadrul Secretariatului instanței judecătorești;

3. Asigurarea evidenței timpului de muncă, și de odihnă a angajaților;

4. Asigurarea evidenței datelor și documentelor cu privire la personalul instanței judecătorești;

5. Actualizarea Sistemului Informațional Automatizat „Registrul funcțiilor publice și al funcționarilor publici”;

6. Examinarea cererilor/petițiilor care abordează subiecte din domeniul său de competență

2. Cerinţele specific pentru ocuparea funcţiei publice:

 - studii superioare juridice;

- cunoaşterea legislaţiei în domeniu;

- 1 an de experienţă profesională în domeniu;

- cunoaşterea limbii de stat;

- abilităţi de utilizare a computerului. 

VI. Bibliografia concursului

1. Constituţia Republicii Moldova;

2. Acte legislative și normative specific domeniului de specialitate:

·        Codul muncii al Republicii Moldova;

·        Codul administrativ al Republicii Moldova;

·         Legea nr. 271-XVI din 18.12.2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice;

·        Legea nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

-        Legea nr.270 din 23.11.2018 privind sistemul de salarizare în sectorul bugetar;

-        Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și intereselor personale.

-        Legea nr.514 din 06.07.1995 privind organizarea judecătorească;

-        Legea nr. 25 –XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;

-        Hotărârea Guvernului RM nr.201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158 din 04 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.
 

VII. Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs – 29 septembrie 2021 ora 17:00.

telefon de contact: 0231-2-31-40.

e-mail: cab@justice.md

adresa poştală: mun. Bălţi, str.Ştefan cel Mare, nr.54, biroul nr. 101;

persoana de contact: Bîrca Cristina, Șef Serviciul resurse umane