A A A

ANUNŢ- concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante din cadrul Secretariatului Curţii de Apel Bălţi

13 Septembrie 2017 | 12

ANUNŢ - concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante din cadrul Secretariatului Curţii de Apel Bălţi

 13.09.2017

                                      termen limită pentru depunerea actelor 29.09.2017

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Curtea de Apel Bălţi anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de:

-  Specialist principal al Serviciului resurse umane;

II. Condiţiile de bază pentru participare la concurs:

La  funcţiile publice  vacante poate candida persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 

-   deţine cetăţenia Republicii Moldova;

-   dispune de capacitatea deplină de exerciţiu;

-   nu a împlinit vîrsta necesară  obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

-   este apt din punct de vedere al sănătăţii;

-   are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

-   nu are antecedente penale ;

-   nu este privat de dreptul de a ocupa funcţii publice;

-   cunoaşte limba de stat;

-   îndeplineşte cerinţele specific pentru ocuparea funcţiei.

 III.  Persoanele interesate urmează să depună personal/prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs1, care conţine:

- formularul de participare (care poate fi descărcat aici);

- copia buletinului de identitate;

- copia diplomei de studii şi a suplimentului la diplomă (candidaţii care deţin acte de studii eliberate de instituţiile de învăţămînt acreditate în ţara de provenienţă urmează să prezinte Certificatul de recunoaştere şi echivalare, act eliberat de către Ministerul Educaţiei);

- copia certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

- documentul ce atestă cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (pentru funcţiile unde se solicită ca candidatul să posede cunoştinţe în domeniul dat);

- copia carnetului de muncă;

- documentele de evidenţă militară – pentru recruţi şi rezervişti;

- cazierul judiciar (cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere, care poate fi descărcată aici );

- acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (care poate fi descărcat aici).   

NOTĂ:

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă  împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

1.Candidaţii  care deţin acte de studii eliberate de instituţiile de învăţămînt acreditate în  ţara de provenienţă urmează să prezinte Certificatul de recunoaştere şi echivalare, act eliberat de către Ministerul Educaţiei.

2.Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost învingător, sub sancţiunea  neemiterii actului administrativ de numire.

 IV. Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs – 26 septembrie 2017, ora 17:00 

 V. Specialist principal al  Serviciului Resuse Umane

1. Sarcinile de bază ale funcţiei publice:

-  Ținerea evidenței angajaților instanței, a registrelor, ordinelor și carnetelor de muncă;

-  Coordonare procesului de implementare a procedurilor de personal a funcționarilor publici:

- Acordarea asistenței a comiselor de concurs pentru organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor publice și posturilor vacante;

- Ținerea evidenței dezvoltării profesionale a funcționarilor publici.

2. Cerinţele specific pentru ocuparea funcţiei publice:

 - studii superioare juridice;

- cunoaşterea legislaţiei în domeniu;

- 1 an de experienţă profesională în domeniu;

- cunoaşterea limbii de stat;

- abilităţi de utilizare a computerului. 

VI. Bibliografiaconcursului

1. Constituţia Republicii Moldova;

2. Acte legislative specific domeniului de specialitate:

·         Legea nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

·         Hotărîrea Guvernului nr.802 din 28.10.2011 cu privire la instituirea Inspecției Sociale;

·         Legea nr.547 din 25.12.2003 asistenței sociale;

·         Legea nr.133 din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social;

·         Legea nr. 156-XIV privind pensiile de asigurări sociale de stat;

·         Legea nr. 123 din 18.06.2010 cu privire la serviciile  sociale;

·         Legea nr. 25 –XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;

·         Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;

·         Legea nr. 1264-XV din 19.07.2002 privind declararea și controlul veniturilor și a proprietății demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere;

·         Legea nr.190- XIII din 19.07.1994 cu privire la petiționare

·         Legea nr. 271-XVI din 18.12.2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice;

·         Legea nr. 48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici;

3.  Acte normative îndomeniul de specialitate:

·         Codul civil al Republicii Moldova;

·         Codul de procedură Civilă al Republicii Moldova;

·         Codul Familiei al Republicii Moldova;

·         Codul contravențional al Republicii Moldova;

·         Codul muncii al Republicii Moldova 

4.  Legislaţia CEDO.

5. Alteacte legislative în domeniul.

6. Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs – 29 septembrie 2017 ora 17:00.

telefon de contact: 023160745.

e-mail: cab@justice.md

adresa poştală: mun. Bălţi, str.Ştefan cel Mare, nr.54, biroul nr. 101;

persoana de contact: Marina Tilipeţ ,Asistent judiciar